Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  MALUL SİGORTALILAR İLE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI BULUNAN SİGORTALILARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI

  “Malul” kavramı;

  -506 sayılı Kanunun mülga 53. maddesinde çalışma gücünün en az 2/3’ünü veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını yitirdiği Kurumca tespit edilen sigortalı olarak,

  -1479 sayılı Kanunun mülga 28. maddesinde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı olarak,

  -5510 sayılı Kanunun 25. maddesinde ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı olarak

  tarif edilmiştir.

  Diğer taraftan, her üç yasa maddesinde de ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalıların bu hastalık veya arızaları nedeni ile malûllük sigortası yardımlarından yararlanamayacakları öngörülmüştür. Dolayısıyla malûllük sigortasından aylık bağlanabilmesi için sigortalıların çalışmaya başladıktan sonra malul hale gelmiş olmaları ve bu durumun Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

  İlk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce malûl olduğu anlaşılan sigortalılara ise gerekli şartları  sağlamaları halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanmaktadır.

  1-İlk defa çalışmaya başladıktan sonra malul olan sigortalıların “Maluliyet” aylığından yararlanma şartları

  1/10/2008 tarihinden itibaren malullük sigortasından aylık bağlanabilmesi için sigortalının;

  1- Malûl sayılması,

  2- En az 10 yıldan beri sigortalı olup toplam 1.800 gün; başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olması halinde sigortalılık süresi aranmaksızın 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması,

  3- İşten ayrılması/4/b kapsamındaki sigortalılar için işyerini devretmesi veya işyerini kapatması,

  4- Tahsis talebinde bulunması

  gerekiyor.

  Ayrıca, 4/b sigortalılarının yukarıda belirtilen şartların yanı sıra tahsis talep tarihi itibariyle prim borçlarının da bulunmaması gerekiyor.

   

  2-İlk defa çalışmaya başladıktan önce malul olan sigortalıların “Yaşlılık” aylığından yararlanma şartları

  2.1- 2008/Ekim öncesinde çalışmaya başlayan sigortalılar yönünden

  2008/Ekim ayı öncesi çalışmaya başlayan ve ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce malul olan sigortalılara daha erken sürelerde yaşlılık aylığı bağlanması sadece 4/a kapsamındaki (eski adıyla SSK statüsündeki) sigortalılara yönelik yapılmış iken, 1/10/2008 sonrası 4/b kapsamındaki (eski adıyla Bağkur statüsündeki) sigortalılarının da 5510/28. maddede yapılan düzenlemeyle bu imkandan yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

  2008/Ekim öncesi ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûl olan 4/a kapsamındaki sigortalılarının yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için;

  - İlk defa çalışma başladığı tarihte malûl olmaları

  - 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması,

  - İşten ayrılmaları,

  - Tahsis talebinde bulunmaları

  Gerekiyor.

  4/b kapsamındaki malul sigortalıların ise 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim gün sayısı şartlarını sağlamış olmaları, ayrıca prim borçlarının da bulunmaması gerekiyor.

  2.2-  2008/Ekim sonrasında çalışmaya başlayan sigortalılar yönünden

  Bu kapsamdaki sigortalılarla ilgili uygulama 5510/28-4. fıkrada düzenlenmiştir. İlk defa 2008/Ekim sonrasında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladıkları tarih itibariyle malul olan sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için;

  - İlk defa işe girdiği tarihte malul olmaları,

  - 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3960 gün prim ödenmiş olması,

  - İşten ayrılmaları,

  - Tahsis talebinde bulunmaları,

  - 4/b kapsamındaki sigortalılarının prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması

  Gerekiyor.

  Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun’un 28/4. fıkrasında aranılan 3960 gün şartı, 4/a sigortalıları için Kanun’un geçici 6. maddesinde kademelendirilmiş olup, 3960 gün koşulu; ilk defa 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 3700 gün,  01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere uygulanmaktadır.

  SİGORTALILIK BAŞLANGICI

  SİGORTALILIK SÜRESİ

  GÜN SAYISI

  01.10.2008’den önce

  15

  3600

  01.10.2008-31.12.2008

  15

  3700

  01.01.2009-31.12.2009

  15

  3800

  01.01.2010-31.12.2010

  15

  3900

  01.01.2011’den sonrası

  15

  3960

   

  3- Çalışma gücü kaybı bulunan sigortalıların emeklilik koşulları

  Çalışma gücünü % 40 ila % 59 arasında kaybeden sigortalılara 5510/28-5. fıkrasında yapılan düzenleme ile yaşlılık sigortasından özel koşullara göre yaş şartı aranmaksızın daha erken emekli olma imkanı sağlanmıştır. Buna göre çalışma gücü kaybı;

  - % 50 ila % 59 arasında olanlar için 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 gün,  % 40 ila % 49 arasında olanlar için ise 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün prim ödemeleri,

  - İşten ayrılmaları,

  - Tahsis talebinde bulunmaları,

  - 4/b sigortalıları için prim borçlarının bulunmaması

  koşullarıyla, 2008/Ekim ayından sonra tahsis talebinde bulunacak sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanmaktadır. Söz konusu madde gereğince 4/a kapsamındaki sigortalılara bu koşullara göre aylık bağlanması ilk defa 2008/Ekim sonrası sigortalılar için mümkün olacaktır. Kanun’da öngörülen 4320 ve 4680 gün koşulları 4/a kapsamındaki sigortalılar yönünden 5510 sayılı Kanun’un geçici 6. maddesinde kademelendirilmiştir.

  İŞE BAŞLAMA TARİHİ

  ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANI

  %50 - %59

  %40 - %49

  2008/Ekim-31.12.2008 arasında

  16 yıl, 3700 gün

  18 yıl, 4100 gün

  01.01.2009-31.12.2009 arasında

  16 yıl, 3800 gün

  18 yıl, 4200 gün

  01.01.2010-31.12.2010 arasında

  16 yıl, 3900 gün

  18 yıl, 4300 gün

  01.01.2011-31.12.2011 arasında

  16 yıl, 4000 gün

  18 yıl, 4400 gün

  01.01.2012-31.12.2012 arasında

  16 yıl, 4100 gün

  18 yıl, 4500 gün

  01.01.2013-31.12.2013 arasında

  16 yıl, 4200 gün

  18 yıl, 4600 gün

  01.01.2014-31.12.2014 arasında

  16 yıl, 4300 gün

  18 yıl, 4680 gün

  01.01.2015 tarihinden sonra

  16 yıl, 4320 gün

  18 yıl, 4680 gün

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Danışmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-11-2021 tarihinden beri 931 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  27 Ocak 2022, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD13.593213.617713.583713.6381
  EUR15.215915.243315.205315.2662
  GBP18.204618.299518.191918.3270

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 22    
     Bugün : 7.710    
     Bu Ay : 310.077    
     Bu Yıl : 310.077    
     Toplam : 28.552.720    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats