Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AİLE, ÇOCUK, ÖLÜM, EK DERS, EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI TUTARLARI

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020-2021 Yıllarını Kapsayan  28.08.2019 tarih, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı  01.09.2019 tarih, 30875 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Hakem Kurulu Kararının 4. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  06.01.2020  “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02- 13659 sayılı  Genelgesi ile duyurulmuştur.

  Genelgeye göre 01.01.2020 – 31.06.2020 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061) olarak uygulanacaktır.

  (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Mali-ve-Sosyal-Haklara-%C4%B0li%C5%9Fkin-Genelge-1.pdf linkinden ilgili  genelgeye ulaşabilirsiniz.)

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2020 yılı Ocak-Haziran  döneminde ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı,  ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat ve yeni katsayıya göre hesaplan ek ders tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

   

  OCAK- HAZİRAN 2020   6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN 0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)
    EŞ İÇİN 1.ÇOCUK 2.ÇOCUK 3.ÇOCUK 4.ÇOCUK 1.ÇOCUK 2.ÇOCUK 3.ÇOCUK 4.ÇOCUK
  GÖSTERGE 2273 250 500 750 1000 500 1000 1500 2000
  MAAŞ KATSAYISI 0,146061 0,146061 0,146061 0,146061 0,146061 0,146061 0,146061 0,146061 0,146061
  ÖDENECEK TUTAR 332 36,52 73,03 109,55 146,06 73,03 146,06 219,09 292,12

   

  ÖNEMLİ NOT: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 2. Kısım 1. Bölüm Md. 45,yukarıda linki verilen Genelgenin 2. maddesi uyarınca, 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre eş için “2134” olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 01.01.2020- 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere “2273” olarak uygulanacaktır.

   

  2-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  “Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

   

  OCAK-HAZİRAN 2020    
    EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞAN İÇİN
  GÖSTERGE 9500 19000
  MAAŞ KATSAYISI 0,146061 0,146061
  ÖDENECEK TUTAR 1.387,58 2.775,16

   

  3-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  01.09.2019 tarih 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı II. Bölüm 11. maddede belirlenen tutara göre,  2020 Eylül ayında başlayacak eğitim öğretim dönemi için  yılında brüt 1.210.-TL;  2021 Eylül ayında başlayacak eğitim öğretim dönemi için  yılında brüt 1.250.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

  (2019-2020 eğitim öğretim  yılı içinde göreve yeni başlayacak eğitim personeline ödenecek tutarlar 1.180 TL Brüt rakamdan hesaplanmalıdır.)

  4-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

  2020 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 1 Eylül 2019  tarih 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı II Bölüm 14. Maddede, “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

   

  OCAK-HAZİRAN 2020  
     
  GÖSTERGE 9500
  MAAŞ KATSAYISI 0,146061
  HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI 1.387,58
  1-2 DERECE KATSAYISI 120,56
  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 1.672,87
  3-4 DERECE KATSAYISI 115,56
  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 1.603,49
  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI 105,56
  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 1.464,73

   

  5- EK DERSLER

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 176.Maddesi’nde,

  Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” hükmü,

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 26. Maddesi’nde

  “(4)  Okullarda görevli öğretmenler ile  uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir.  

  (6)  Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat…ders okutabilir.” Hükmü bulunmaktadır.

  Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gereği, aylık karşılığı 20 saat derse giren eğitim personeline, 20 saatin üzerinde girdiği her ders için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  06.01.2020 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02-13659 sayılı  Genelgesi ile aylık katsayı (0,146061) olarak tespit edilmiştir.

  Bu veriler ışığında 01/01/2020-30/06/2020 tarihleri arasında uygulanacak ek ders tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

  Gündüz Ek Ders Ücreti

  140*0,146061= 20,45  TL Brüt

  Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra Ek Ders Ücreti:

  150*0,146061= 21,91  TL  Brüt

  Ek ders ücretlerinden,  sigorta primi işçi payı,  işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekmekte olup, herhangi bir istisna söz konusu değildir.

  Milli Eğitim Bakanlığı  16.09.2019 tarihli yazısında, SGK Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü doğrultusunda,  5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendine tabi eğitim personeline yapılacak ek ders ücreti ödemelerinden aynı Kanunun 80. Maddesi gereği sigorta primi kesintisi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

  Saygılarımızla.

  Av. Esma GÜLBENK

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 07-01-2020 tarihinden beri 3334 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Temmuz 2020, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84676.85906.84196.8693
  EUR7.73567.74957.73027.7611
  GBP8.54208.58658.53608.5994

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 33    
     Bugün : 11.478    
     Bu Ay : 52.371    
     Bu Yıl : 2.050.596    
     Toplam : 22.282.996    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats