Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SİGORTALILARIN GÜN VE KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRGELERİN “KISMİ İPTALİ” NASIL YAPILIR?

  e-Bildirge V2 programlarında yapılan son düzenlemelerle birlikte;

  -Yasal verilme süresi geçmiş asıl/ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Tahakkuk Nedeni: “(B) Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” seçeneği işaretlenerek,

  - Geriye yönelik prim teşviklerinden yararlanmak amacıyla düzenlenecek iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Tahakkuk Nedeni: “(D) Belge Türü ve/veya Kanun Numarası Değişikliği” seçeneği işaretlenerek,

  gönderilmesine imkan sağlanmıştır.

  Yasal süresi dışında iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenleneceği durumlarda, mevcut e-Bildirge V2 uygulamasında her iki tahakkuk nedeni için de sigortalının ilgili asıl/ek tahakkuktaki sürelerinin ve kazançlarının tamamı için iptal nitelikte belge düzenlenmesine izin verilmektedir.

  Sigortalıların gün ve kazançlarının kısmen iptal edilmesi gerektiği durumlarda yada sigortalıların ay içindeki çalışmalarının bir kısmının kanun numarası seçilerek, bir kısmının kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmesi gerektiği halde ayın tamamının teşvikli kanun numarası seçilerek düzenlendiği ya da sigortalıların ay içindeki çalışmalarının bir kısmının fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde bir kısmının normal işlerde geçtiği halde tamamının 1 nolu belge türü ile bildirildiği durumlarda, kısmi iptale ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi girişine mevcut uygulama tarafından izin verilmemektedir.

  Yasal süresi dışında verilen iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri nasıl işleme alınır?

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103. maddesinin;

  Birinci fıkrasında, “Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü bulunan işveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler (ile sadece alınan ifadeler sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır. Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü olmayan işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğunun fiilen yapılan denetimler, araştırmalar, soruşturmalar ve incelemeler sonucu anlaşılması hâlinde işleme konulur; ancak fiilen yapılan tespitler ile sadece ifadelere dayanılarak geriye doğru verilen hizmetlerin en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır.”

  İkinci fıkrasında, “ Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir durum yoksa ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, söz konusu belge, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.”

  Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Yönetmelikte yer alan bu açıklamalar çerçevesinde, sigortalıların gün ve kazançlarının iptaline yönelik yasal süresi dışında verilen iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri doğrululuğu SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca tespit edilmesi halinde işleme alınmaktadır.

  Belge türü veya kanun numarası değişiklikleri için düzenlenecek iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri nasıl işleme alınır?

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103. Maddesinin beşinci fıkrasında, “ Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınmasında bu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen usul izlenir.”

  Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Yönetmelikte yer alan bu açıklamalar çerçevesinde;

  1- Gerek prim teşviklerinden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin kanun numarasının değiştirilmesine yönelik, gerekse sigortalıların belge numaralarının hatalı bildirilmiş olması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerinin belge numaralarının değiştirilmesine yönelik iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri (sigortalılara fiili hizmet süresi zammı kazandırılmasına yönelik geriye doğru düzenlenen belgeler hariç) herhangi bir incelemeye gidilmeksizin işleme alınmakta ve süresi dışında verilmiş olsa da bu belgelere idari para cezası uygulanmamaktadır.

  2- Daha önce normal çalışma kapsamındaki belge türü seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmiş sigortalıların çalışmalarının fiili hizmet süresi zammı kapsamında olduğu gerekçesiyle düzeltme amacıyla yasal süresi dışında verilen iptal/asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ise;

  -Belgenin ilişkin olduğu tarihten itibaren üç aylık süre içinde verilmiş ise (SSİY 103/2. Fıkra uyarınca), belgede kayıtlı sigortalıların işe giriş bildirgelerinin süresi içinde verilmiş olması veya süresi dışında verilmiş olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, herhangi bir denetime gidilmeksizin işleme alınmakta,

  - Belgenin ilişkin olduğu tarihten itibaren üç aylık süre dışında verilmiş ise doğrululuğu SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca tespit edilmesi halinde işleme alınmakta,

  İşleme alınan bu belgelere idari para cezası uygulanmamaktadır.

  Sigortalıların gün ve kazançlarının kısmi iptali nasıl yapılır?

  Sigortalıların gün ve kazançlarının kısmen iptal edilmesi gerektiği durumlarda ya da sigortalıların ay içindeki çalışmalarının bir kısmının kanun numarası seçilerek, bir kısmının kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmesi gerektiği halde ayın tamamının teşvikli kanun numarası seçilerek düzenlendiği ya da sigortalıların ay içindeki çalışmalarının bir kısmının fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde bir kısmının normal işlerde geçtiği halde tamamının 1 nolu belge türü ile bildirildiği durumlarda, kısmi iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin durumu açıklayan bir üst yazı ekinde ilgili SGK Müdürlüğüne verilmesi gerekir.

  Bu durumda ilgili ayın tamamı için değil, yalnızca sigortalıların hatalı bildirilen sürelerine ilişkin yapılan bildirimler için iptal ve asıl/ ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerekecektir.

  Örneğin, ihale konusu işin devamlı nitelikteki (A) ve (B) sigortalısı ile yapıldığı, her iki sigortalının da 2019/Kasım ayındaki çalışmalarının 10 gününün ihale konusu işte, kalan 20 günün rutin işlerde geçtiği halde, her iki sigortalı için düzenlenen 2019/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 30 gün üzerinden, 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlendiği düşünüldüğünde, her iki sigortalının ihale konusu işte geçen 10 günlük süresi için beş puanlık prim indiriminin iptal edilmesi gerekecektir. Bu durumda; 2019/Kasım ayına ilişkin;

  -İptal nitelikteki belgenin 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun numarası seçilerek, prim gün sayısı 10 gün ve 10 güne isabet eden kazanç tutarı yazılarak,

  -Asıl nitelikteki belgenin 1 nolu belge türü ve kanun numarası seçilmeksizin, prim gün sayısı 10 gün ve 10 güne isabet eden kazanç tutarı yazılarak

  Düzenlenmesi ve durumu açıklayan üst yaz ekinde işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne verilmesi gerekecektir.

  Bu durumda iptal ve asıl bildirgeler işleme alındığında, bahse konu sigortalıların yalnızca 10 günlük süreye ilişkin kazançlarından dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanılmamış olacağından, 20 günlük kazançlarından dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanılmasında herhangi bir sorun olmayacaktır.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 05-03-2020 tarihinden beri 1458 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Haziran 2020, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.78176.79396.77706.8041
  EUR7.56547.57907.56017.5904
  GBP8.49238.53668.48638.5494

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 26    
     Bugün : 10.365    
     Bu Ay : 21.666    
     Bu Yıl : 1.647.492    
     Toplam : 21.879.892    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats