Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İŞÇİLERE VERİLEN AVANSLARDA VERGİ VE SGK KESİNTİSİ UYGULAMASI

  İş Kanunu 32. Maddesinde ücret, “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

  Ücretin ödenme zamanı ile ilgili de “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” Hükmü bulunmaktadır.

  6098 sayılı Borçlar Kanunu 406. Maddesinde ise “Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

  Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere işçilerin ücretlerini  peşin değil, çalıştıktan sonra almaları esastır.

  4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışana avans verilmesi yönündeki tek düzenleme, 57. Maddede yer alan “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.” hükmüdür. Bu hüküm gereğince işveren,  izne ayrılan işçiye izin süresine ait ücreti peşin vermekten veya avans ödemekten kaçınamaz.

  Yıllık ücretli izinde verilecek avans dışında çalışanlara avans verilmesi ile ilgili Borçlar Kanununda düzenleme bulunmaktadır.

  6098 sayılı Borçlar Kanunu 406. Maddesi “İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür.” Hükmü bulunmaktadır.

  Borçlar Kanunu düzenlemesinde avans verme yükümlülüğü bazı şartlara bağlanmıştır.

  1- işçinin zorunlu bir ihtiyacının olması

  2- İşverenin istenen avansı ödeyebilecek durumda olması

  3- Avansın hizmetle orantılı olması

  Bu şartların bulunmadığı durumda işverenin avans verme yükümlülüğü olmayacaktır.

  Ancak işveren dilerse işçisi talep ettiğinde, çok zaruri bir ihtiyacı olmadan da  avans verebilir.

  Verilen avansların kural olarak ilk ücret ödemesinde mahsup edilmesi ve bu mahsubun ücret bordrosunda/ hesap pusulasında gösterilmesi gerekir.

  Nitekim İş Kanunu 37. Maddesi “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

  Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.” Hükmünü taşımaktadır.

  AVANS ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  5510 SAYILI Kanun 80. Maddesi 1. Fıkrasında “a” bendinde,

  a) Prime esas kazançların hesabında;

  1) Hak edilen ücretlerin,

  2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

  3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

  brüt toplamı esas alınır.

  1. fıkranın “d” bendinde ise,Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. “ hükmünü taşımaktadır.

  Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere sigortalının ücretinin prime tabi tutulması için ödenmesi ile ilgilenilmemiş, hak edilmesi esas alınmıştır.

  Yukarıda belirttiğimiz üzere işçi ücretleri ay sonunda hak edildiğinden, hak edilen ayın ücreti o ayla ilgili prim hizmet belgesinin verildiği tarihte prime tabi tutulacaktır.

  Bu itibarla, avans, hak edilmemiş bir ücret olması bakımından prime tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle avans ödemesi sırasında prim kesilmeyecek, avansın mahsup edilmesi halinde de hak edilen ücret tutarı üzerinden prim hesaplanacaktır.

  AVANS ÖDEMELERİNİN GELİR VE DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  GVK 61. Maddesinde ücret “Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretlerin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” Şeklinde tanımlanmıştır.

  61. maddenin 3. Fıkrası 2. Bendinde “2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;”in ücret sayılacağı hükmü bulunmaktadır.

  Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesi gereğince avans olarak ödenenler dahil hizmet erbabına yapılan ve ücret sayılan ödemelerin, nakden veya hesaben yapıldığı sırada vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

  MADDE 94 - (Değişik: 3946 - 26.12.1993) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

  1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

  vergi tevkifatı yapılır.”

  Gelir Vergisi Kanunu 98. maddesinde ise, 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 23. günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar...” hükmü yer almıştır.

  Bu düzenlemelerden hareketle avansın ödendiği anda gelir vergisi  tevkifatının yapılması uygun olacaktır sonucuna varılmaktadır.

  DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN:

  Damga Vergisi  Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında; "b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar" ın binde 7,59 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır

  Yukarıda yer alan düzenleme uyarınca, ücretlerden mahsup edilmek üzere yapılacak avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrasına göre binde 7,59 nispetinde damga vergisine tabi tutulması; kalan tutarın ödenmesine ilişkin düzenlenecek kati ödemelere dair kağıtların da, ödenen avans tutarı düşüldükten sonra ihtiva ettiği tutar üzerinden aynı fıkra hükmüne göre binde 7,59  nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Av.Esma GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 18-07-2018 tarihinden beri 10390 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.66307.67687.65767.6883
  EUR8.92778.94388.92158.9572
  GBP9.74199.79279.73519.8074

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 92    
     Bugün : 11.139    
     Bu Ay : 287.559    
     Bu Yıl : 2.882.910    
     Toplam : 23.115.310    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats