Yazı fontu: Boyutu:
 

2011-09-28

Mal iadesinde faturanın ibraz edilmemesi hk.


  T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 

 

  TARİH : 28.09.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-1652
KONU : Mal iadesinde faturanın ibraz edilmemesi hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tüketicilerin satın alıp çeşitli nedenlerle iade ettiği malların bedelinin iade edilmesi yada başka bir malla değiştirilmesinin talep edildiği durumlarda, gider pusulasının düzenlendiği ve mal satışında düzenlenen fatura veya perakende satış fişinin geri alındığı belirtilerek, fatura veya perakende satış fişinin ibraz edilemediği durumlarda yapılması gereken uygulama hakkında görüş sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 35. maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltebileceği belirtilmiştir.

54 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümünde, KDV Kanununun 8/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen KDV nin iadesi konusunda aşağıdaki şekilde işlem yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin KDV dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın KDV si satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.

İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanı sıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla, iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemeyecektir.

Buna göre, Şirketinizin sattığı malların tüketiciler tarafından iade edilmesi halinde, Şirketinizce gider makbuzu düzenlenecek ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belge bu makbuz ekinde geri alınacaktır. Gider makbuzunda, iade edilen malın KDV si satış bedelinden ayrı gösterilmek suretiyle bu tutar indirim konusu yapılarak işlem düzeltilecektir.

Diğer taraftan, iade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkansızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda ise aynı şekilde gider makbuzu düzenlenecek ve makbuz üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985