Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

  4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 36,2 122,93 58,46  
        2022 YILI CEZA MİKTARI (TL) 2023 YILI CEZA MİKTARI (TL) 2024 YILI CEZA MİKTARI (TL)  
        (Yen. Değ. Oranı % 36,20) (Yen. Değ. Oranı % 122,93) (Yen. Değ. Oranı % 58,46) AÇIKLAMA
  Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil        
  3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 47.409 105.688 167.473 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
  5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 397 885 1.402 Bu durumdaki her işçi için
  7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 664 1.480 2.345 Bu durumdaki her işçi için
  7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 2.656 5.921 9.382  
  8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 397 885 1.402 Bu durumdaki her işçi için
  14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 397 885 1.402 Bu durumdaki her işçi için
  28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 397 885 1.402 Bu durumdaki her işçi için
  29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 1.559 3.475 5.506 Bu durumdaki her işçi için
  30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 5.917 13.190 20.900 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 429 956 1.514 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
  32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 429 956 1.514 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
  37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.559 3.475 5.506  
  38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 1.559 3.475 5.506  
  39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 429 956 1.514 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
  41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 755 1.683 2.666 Bu durumdaki her işçi için
  52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 1.559 3.475 5.506  
  56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 755 1.683 2.666 Bu durumdaki her işçi için
  57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 755 1.683 2.666 Bu durumdaki her işçi için
  59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 755 1.683 2.666 Bu durumdaki her işçi için
  60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 755 1.683 2.666 Bu durumdaki her işçi için
  63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 4.173 9.302 14.739  
  64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 755 1.683 2.666 Bu durumdaki her işçi İçin
  68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 4.173 9.302 14.739  
  69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 4.173 9.302 14.739  
  71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 4.173 9.302 14.739  
  72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 4.173 9.302 14.739  
  73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 4.173 9.302 14.739  
  74 104 Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 4.173 9.302 14.739  
  75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 4.173 9.302 14.739  
  76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 4.173 9.302 14.739  
  92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 37.928 84.552 133.981  
  96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 37.928 84.552 133.981  
  107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 37.928 84.552 133.981  

   

   

  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.                                                                                                                                                                                      

  Gülbenk Müşavirlik                                                                                        
  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  21 Temmuz 2024, Pazar
  2024-07-20 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD33.004233.063732.981133.1133
  EUR35.925135.989835.899936.0438
  GBP42.576842.798842.547042.8630

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 8    
     Bugün : 2.295    
     Bu Ay : 256.974    
     Bu Yıl : 2.574.606    
     Toplam : 37.392.667    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats