Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

   

  GÜNCELLEME TARİHİ KASIM 2020

  2020 YILINDA SGK PRİM TEŞVİKLERİ

  Bilindiği gibi, bazı yasalarla işverenlere prim teşviki ve desteği sağlanmaktadır. Bu teşvik ve desteklere aşağıda yer verilmiştir.

  I-   % 5  PRİM TEŞVİKİ

  Prime esas kazanç matrahının uygulandığı MYÖ (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigortası kolunun prim oranı % 20 olup, bu oranın % 11 ‘ini işveren hissesi oluşturmaktadır. Bu % 11 ‘lik oranın % 5 lik kısmı işveren yerine Hazinece karşılanmaktadır. Bunun için,

  • MUHSGK belgeleri yasal süresi içinde verilmeli, kesinleşmiş prim ve idari para cezası

  borcu bulunmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır. İhale konusu işler kapsama girmemektedir. (Ancak, Ziraat ve Halk Bankalarınca ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmaması nedeniyle bu teşvikin uygulanmasına engel değildir)

  Aylık prim ve hizmet belgesi (A P H B) gönderilirken 05510 Kanun türü ile sisteme girilmelidir.

  • Seçilebilecek MUHSGK türleri :   1-4-5-6-13-24-29-30-31-32
  • SGDP’ye tabi olan, yabancı ülkede çalışan ve harp malulü olduğu halde işyerinde

  çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. Alt işverenlerin borcu varsa, hem işveren, hem de borcu olan alt işveren teşvikten yararlanamaz. Buna karşılık, işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren teşvikten yararlanabilir. işverenlerce;

  - 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında (Engelli sigortalılar),

  - 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde (Ekonomi Bakanlığınca verilen),

  - 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde (Kültür yatırımları),

  - 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında (AR-GE teşviki)

  öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılmadan evvel öncelikle 5 puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen teşviklerden, (beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden) ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

  • Bu teşvikten yararlanan işverenler 4447/50 nci madde ile sağlanan (5921 sayılı

  yasayla sağlanan) işsizlik ödeneği alanlar ile ilgili)  teşvikten yararlanamaz. Bu teşvikten yararlanılabilmesi için sigortalı sayısının önemi ve ilave sigortalı çalıştırılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Teşvik uygulamasında süre şartı yoktur. Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup suretiyle ödenmesi de mümkün olup, bu tür ödemelerde 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmektedir.

   

  2) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER İLE İLGİLİ % 5 PRİM TEŞVİKİ

  • Özel sektör işyeri işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 5 / (g) maddesi kapsamında

  sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,

             - Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,

          - Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden, dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

              (Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 prim teşvikinden yararlanamayacaktır.)

  • Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar için 06486 kanun numaralı

  MUHSGK belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

              Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, Çırak ve öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

  • Teşvikten yararlanılabilmesi için Kuruma borç bulunmaması gerekmektedir.

  (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

   

  3) 6111  SAYILI YASA İLE SAĞLANAN  PRİM TEŞVİKİ (4447 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 10. Md.)

  (SGK Genelgesi: 2011-45)

  • Teşvikin uygulama süresin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
  • Bu teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının;

  a) 18 yaşından büyük olması,

  b) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve altı aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

  c) Fiilen çalışması gerekmektedir.

  • İşverenin Prim, idari para cezası borcu bulunmamalıdır.
  • MUHSGK belgeleri yasal süresi içinde ve 06111 kodu ile Kuruma gönderilmelidir.
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.

  Destekten yararlanılabilmesi için;

  - Çırak ve öğrenciler, stajyerler, 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılanlar, T. İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olanlar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içinde Kuruma bildirilmiş süreler içinde dikkate alınmamaktadır.

  • Fiilen çalışılmayan (örneğin istirahatli) sürelerde teşvikten yararlanılamamaktadır.
  • İhale konusu işleruygulama kapsamına girmemektedir.
  • Sigortalınınortalama sigortalı sayısına ilaveolarak çalıştırılması gerekir.(Ortalama
  • sigortalı sayısının tespitinde, yarıma kadar kesirler atılacak, yarım ve üzeri ise tama iblağ edilecektir. Ayrıca ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, asıl işveren ile alt işverenlerce çalıştırılan sigortalıların toplamının ortalaması dikkate alınacaktır)
  • SGDP’ye tabi olarak çalışanlar ile 0 gün ve 0 kazançlı olan sigortalılar da işçi sayısının

  tespitinde sigortalı sayısına dahil edilecektir.

  • SPEK üst sınırına kadar olan kazançlardan dolayı teşvikten yararlanılması mümkündür. İşveren hissesinin tamamını Fon karşılamaktadır.
  • 06111 kanun numarası, 2-7- 12-14-19-20-21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92

  no.lu belge türlerine kapalı olacaktır.

  • Devir edilenveya mirasçılara intikal eden işyerleri,yeni işe başlayan işyeri olarak

  kabul edilmeyecektir.

  • Bu teşvikten haksız yararlanan işverenler, 5 puanlık teşvikten de yararlanamayacaktır.
  • İlk kez tescil edilen işyerleri teşvikten yararlanacaktır. (Ortalama işçi sayısı sıfırdır)
  • Bir ayda işe giren ve işten çıkan sigortalılar, sayıya dahil edilecektir.

  Teşvikten yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre 6 ila 54 ay arasında değişmektedir.

  2020 YILI İÇİNDE TEŞVİKTEN YARARLANILACAK TUTAR

   

                                                      SPEK ALT SINIRINDAN

  Teşviksiz Tutar

  Teşvik Tutarı           

  Teşvik sonrası tutar

   

  %37,50

   

  (%5 + %15,5)

   

  % 17

   

  1.103,63₺

  603,32 ₺

  500,31

   

   

   

                                                     SPEK ÜST SINIRINDAN

   

  Teşviksiz Tutar

   

  Teşvik Tutarı

   

  Teşvik sonrası tutar

   

  Teşvik Sonrası Tutar

  %37,50

  %5xSPEK + %15,5

   

   

  8.277,19₺

  4.524,86₺

  3.752,33

  3.752,33₺

   

  4- 7103 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN PRİM TEŞVİKİ

  • Teşvik süresi Cumhurbaşkanınca 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilecektir.
  • Bir önceki yıl ortalamasının üzerinde alınacak işçilerden dolayı faydalanılmaktadır.
  • İşe alındığı aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam on günden fazla sigortalı olmaması,
  • Sigortalı teşvik süresi dolmadan işten ayrılıp başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa, yeni işveren kalan süre boyunca teşvikten yararlanabilecektir.
  • Teşvikten yararlanabilmek için sigortalının İŞ-KUR iş arama kaydının en geç işe giriş tarih itibariyle yapılması gerekir.
  • Alt işverenler için ortalama sigortalı sayısı ve yeni işe alınan sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı ayrı ayrı kontrol edilecektir.
  •  İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için (17103) brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;
  • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için (27103) prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

  İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır. 

  • MUHSGK zamanında verilmeli ve Kuruma borç olmamalıdır.
  • İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ve İş-Kur’a kayıtlı engelli sigortalılar için 18 ay süreyle.

        Diğer sigortalılar için 12 ay süreyle

    Yararlanılabilecektir.

  • % 5 prim teşviki bu işçileri kapsamamaktadır.
  • Kayıt dışı işçi çalıştırılmamalı ve işçiler fiilen çalıştırılmalıdır.

   

  SPEK ALT SINIRINDAN

  Teşviksiz Tutar

  Teşvik Tutarı

  Teşvik Sonrası Tutar

  %37,50

  %37,50

  %37,50 - %37,50

  1.103,63₺

  1.103,63₺

  0₺

   

  SPEK ÜST SINIRINDAN

  Teşviksiz Tutar

  Teşvik Tutarı

  Teşvik Sonrası Tutar

  %37,50

  A.Ü. x %37,5

  %37,5 – (A.Ü. x %37,5)

  8.277,19₺

  1.103,63₺

  7.173,56₺

   

  5- AR-GE PRİM TEŞVİKİ

   Ar-Ge Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren İşletmeler:

  Teknoloji Merkezi İşletmeleri,  Ar-Ge Merkezleri,  Ar-Ge ve yenilik projelerinde

  faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla  kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler, Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,  Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerdir.

  6676 sayılı Kanunla;

   

  • Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,”
  • İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini,
  • AR-GE Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,
  • Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,
  • Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,
  • Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,
  • Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

  İfade edeceği belirtilerek tanımlamalara yeniden ve ilave açıklık getirilmiştir.

  Kapsama girmeyen sigortalılar:

  • 5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden;
  • Ar-Ge personel sayısının % 10 unu aşan destek personelinden,
  • Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personelden,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden,
  • Kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan personelden,
  •  Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan,
  • 3308 sayılı Kanunda sayılan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden,

  dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

   

  Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları:

  • MUHSGK belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi halinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.
  • Teşvik kapsamındaki sigortalıların belirlenmesi; 5746 sayılı Kanun kapsamında bulunan işletmelerde doğrudan görevli ve fiilen çalışan AR-GE personelinin tamamı ile toplam AR-GE personelinin %10’unu aşmayan destek personeli 5746 kanun türü seçilmek suretiyle SGK’ya bildirilecek, bunların dışında kalan diğer personel ise 05510 kodu ile Kuruma bildirilebilecektir.

   

  6- ENGELLİLERLE İLGİLİ PRİM TEŞVİKİ

   

  • Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri % 3 oranında ve engellilik oranı en az % 40 olan işçileri çalıştırmak zorundadır.
  • Her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı (% 100’ ü) Hazinece karşılanmaktadır. Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işverenler de bu teşvikten yararlanabilmektedir.
  • Engellilerin bu durumları İŞ-KUR’a onaylatılmalı ve bunlarla ilgili olarak 14857 koduyla düzenlenecek MUHSGK belgelerinin süresinde SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca, tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesine ait tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarının süresi içinde Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

  • Sigorta primlerinin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, İşveren + Hazine tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.

  Engelli sigortalıya ilişkin düzenlenen 2020/Mart ayına ilişkin APHB de

      SPEK:                  Hazinece karşılanacak:           İşverenin ödemesi gereken :                                                                      2.943,00 TL                        603,32                                            500,31

   

  Tahakkuk oluştuğu ve işveren tarafından ilgili ayda ödenmesi gereken primlerin tamamı yasal süresi içinde ödenmediği düşünüldüğünde; işveren tarafından,

  • 500,31 TL tutarındaki borç aslı ile birlikte,
  • 603,32 + 500,31 = 1103,63 TL’ye isabet eden gecikme zammı ödenecektir.

   

  7) 4447 SAYILI YASANIN 50. MADDESİ İLE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKİ

  (İş göremezlik ödeneği alanlar ile ilgili- 5921 sayılı Kanun)

  (SGK genelgesi No:4/12/2009 tarihli, 2009-149 sayılı)

  İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin uygulanan teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

  • Sigortalının İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
  • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde

  MUHSGK belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

  • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak

  kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

  gerekmektedir.

  • Teşvik, sadece  asgari ücrete kadar olan matraha uygulanmaktadır.
  • Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı hariç, diğer işveren hissesi primlerinin tamamını kapsamaktadır.  
  • Kayıt dışı işçi çalıştırılması durumu bu teşvikin uygulamasını etkilememektedir.
  • MUHSGK türü olarak sisteme 1591 kanun numarası seçilerek bildirim yapılmalıdır.
  • Bu teşvikten yararlanan işverenler diğer teşviklerden yararlanamaz.
  • İhale konusu işler kapsam dışındadır.
  • İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK’ya bizzat başvurmalıdır.

   

  8-  İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ TEŞVİKİ

  • 6645 sayılı yasayla, çok tehlikeli sınıfta yer alıp, Türkiye genelinde 10’dan fazla

  çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş işyerlerinde çalışan sigortalıların işsizlik sigortası primlerinin işveren hissesinin üç yıl süreyle % 2 yerine % 1 olarak alınmasına imkan sağlanmıştır.

  • İlgili Tebliğin yayımlandığı Resmi Gazete: 31/12/2018
  • Anılan Tebliğde, söz konusu teşvikin ilk olarak 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ölümle

  veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerine 2019/Ocak ayından itibaren verileceği ve SGK’ya herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek olmaksızın, işyerinin şartları sağlayıp sağlamadığı hususunun kurum sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edileceği belirtilmiştir.

   

                                                             2020 YILINDA;

   

                                          SPEK ALT SINIRINDAN (2.943,00 TL)

  Teşviksiz Tutar

  Teşvik Tutarı

  Teşvik Sonrası Tutar

  %37,50

  %33,50

  %4

  1.103,63₺

  985,91₺

  117,72₺

   

                                           

                                    SPEK ÜST SINIRINDAN (22.072,50 TL)

  Teşviksiz Tutar

  Teşvik Tutarı

  Teşvik Sonrası Tutar

  %37,50

  %33,5xAÜ

   

  8.277,19₺

  985,91₺

  7.291,28₺

   

  9- SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA KARŞILANAN TEŞVİK

  Uygulamada Türkiye 6 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerdeki yatırım teşvik belgesine sahip olan işyerleri, belirli sürelerle, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Sayın Bakanlığı tarafından karşılanarak teşvik edilmektedir. Teşvik kapsamında öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 5 puanlık indirim verilir. Ardından, prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden işyerinin;

  •   1, 2, 3, 4, veya 5. bölgede kurulu olması halinde, işveren hissesi prim tutarının tamamı,
  •   6. bölgede kurulu olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı,
  • Gemi yatırımı olması halinde ise işyerinin hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının tamamı,

  Sanayi Bakanlığınca karşılanır.

  İşletmelerin, Sanayi Bakanlığınca düzenlenmiş teşvik belgelerini 1/1/2012 tarihinden sonra almış olmaları, teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi işveren hissesi desteği” veya “sigorta primi desteği” nin destek unsurları arasında yer alması ve aynı zamanda bu belgelerin yine Sanayi Bakanlığınca tamamlama vizesinin de yapılmış olması durumunda;

          a) Komple yeni yatırımlar teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

          b) Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalılara ilave olarak işe alınan,

  sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

          Dolayısıyla, komple yeni yatırımlarda bahse konu destekten, Sanayi Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı; diğer yatırım cinslerinde (modernizasyon, tevzi, ürün çeşitlendirmesi yatırımlarında) ise Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Sanayi Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki ilave sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

  Teşvikten yararlanabilmek İçin;-MUHSGK belgelerinin,  1 ila 5. bölgelerde faaliyet gösterilen işyerleri 16322 ya da 6 ncı bölgedeki işyerlerinde ise 26322 sayılı Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi (Gemi yatırımları için 16322 sayılı Kanun numarasıyla)

  -Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir.

  -Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin yapılmamış olması,

  -6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,

  Gerekmektedir.

  10- İLAVE 6 PUANLIK (BÖLGESEL) PRİM TEŞVİKİ

  6486 sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81/2. Maddesi uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 2019 sonunda sona ermiş, ancak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmış idi.

  (Bu teşvik, kapsama giren 51 il ile Gökçeada ve Bozcada’da malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanmıştır)

  -Teşvikin uygulama süresinin Cumhurbaşkanınca uzatılması mümkün bulunmaktadır. Bu hususta yapılacak açıklamanın beklenilmesi yararlı olacaktır.

   

  11- KÜLTÜR YATIRIMI VE GİRİŞİMİ TEŞVİKİ

  Koşullar;

  İşverenin Kurumlar vergisi mükellefi olması

  Kültür Yatırım veya Kültür Girişim Belgesi alınmış bir işyeri olması

  Teşvikten;

  -Kültür yatırım belgesi almış işverenler 3 yılı,

  -Kültür giriş belgesi almış işverenler 7 yılı,

  Aşmamak üzere yararlanabileceklerdir.

   

  MUHSGK belgeleri;

  - Kültür Yatırım Belgesi almış olan işverenlerce, 55225 sayılı kanun,

   - Kültür Girişim Belgesi almış olan işverenler için, 25225 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecektir.

  Yatırım Belgesi Sahibi İşverenler Yönünden (55225)

  Teşvik kapsamında öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 5 puanlık indirim verilir. Ardından, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesi prim tutarının % 50’si Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanır.

  Girişim Belgesi Sahibi İşverenler Yönünden (25225)

  Teşvik kapsamında öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 5 puanlık indirim verilir. Ardından, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesi prim tutarının % 25’i Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanır.

  12- NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNÜŞ TEŞVİKİ

  (7252 sayılı Kanun)

  1- 7252 sayılı Kanun ile; 01 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunulan işçilerin normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, 31.12.2020 tarihini geçmemek kaydıyla, bu işçilerin kısa çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı, işverenlerin her ay ödeyecekleri prim borçlarından mahsup edilebilecektir.

  2- Yine, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden (ücretsiz izin uygulamasından) yararlandırılan işçilerin haftalık normal çalışma süresine dönmeleri halinde, işverenler yukarıda belirtilen süreler ve şartlarla aynı teşvikten yararlandırılacaktır.

  3- İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinde ise, nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

  4- İhaleli işler bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  5-  Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanılması durumunda, bu teşvikten yararlanılamayacak, yararlanılmış ise gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

  6- Bu destekten yararlandırılan işçilerden dolayı diğer teşviklerden yararlanılamayacaktır. Örneğin, bu kapsama giren bir işçi için daha önce 10 günlük kısa çalışma yapılmış ise, ayın geri kalan (çalışılan) 20 günü için 5 puanlık destekten yararlanılamayacaktır.

  Normalleşme teşviki olarak da adlandırılan 4447/Geçici 26. maddede yer alan 07252 kanun numaralı prim teşvikinden 31/12/2020 tarihini aşmamak üzere en fazla üç ay süreyle yararlanılabilmekle birlikte, maddenin 9. Fıkrasında Cumhurbaşkanına prim teşvikinden üç aylık yararlanma süresinin altı aya kadar uzatılması hususunda yetki verilmiştir.

   

  13- 7256 SAYILI TORBA YASA İLE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKLERİ

  I-                   4447 sayılı Kanuna 7256 sayılı Kanunla eklenen Geçici 27. madde ile;

  İşsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile sigortasız çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler ile sigortasız çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine 30 gün içinde başvurmaları kaydıyla;

  a) Bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, bu sigortalılar için işverenlere her ay SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi, (destek,fesih yapılamayacak süreyi aşamayacaktır)

  b) Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlara günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,

  c) Bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediği bildirilenler için maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek  verilmesi,

  Öngörülmüştür.

  (İşe başlatılmayıp ücretsiz izin verilenler ile işe başlatılmayanların durumlarını İŞ-KUR’a bildirmeleri, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım almamaları gerekmektedir)

  Diğer taraftan bu düzenlemeyle;

  1- Bu şekilde işe alınan ve fiilen çalıştırılan sigortalıların yarısının, fesih yasağı sonrasında prim teşvikinden yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılmaları gerekmektedir. Aksi halde yararlanılan destek tutarı gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

  2- İşe başlatılıp nakdi ücret desteğinden yararlandırılan (ücretsiz izne ayrılan) sigortalının fiilen çalıştığının tespiti halinde, her bir işçi ve bu işçilerin çalıştırıldıkları her bir ay için işverene bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği kanuni faiziyle birlikte işverenden geri alınacaktır.

  3- Bu maddede öngörülen prim desteğinden yararlanan işverenler, aynı sigortalı için aynı ayda, başka prim teşvik ve desteklerden yararlanamayacaktır.

  4- Bu madde hükümleri ihaleli işlerde, ev hizmetlerinde ve yurt dışında çalıştırılanlar ile SGDP’ye tabi çalışanlar ve ayrıca yabancı uyruklular hakkında uygulanmayacaktır.

  5- Kayıt dışı çalıştırılan ve bu maddede öngörülen destekten yararlanan sigortalılar ücret ve ücrete bağlı haklar hariç, diğer haklarından feragat etmiş sayılmaktadır. Daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve haklar için kendilerine borç çıkartılmayacaktır.

  6- Kayıt dışı çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı bu maddede öngörülen desteklerden yararlanan işverenlere idari para cezası uygulanmayacak ve kayıt dışı çalıştırdıkları dönemler için prim tahakkuku yapılmayacaktır. Yararlanmış oldukları prim teşvikleri ve asgari ücret destekleri de bu nedenle geri alınmayacaktır.

  7- Gerçekte kayıt dışı çalışmadığı halde kayıt dışı çalışmış gibi beyanda bulunularak destekten yararlanıldığının tespiti halinde hem işverene, hem de çalışana birer asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen destek tutarları kanuni faizi ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

  8- Kanunun bu hükmü 01.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

   

  II-                4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 28. madde hükmünde;

  2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe alınacak sigortalıların, fesih yapılamayacak süreyi aşmamak kaydıyla;

  a) İşveren tarafından fiilen çalıştırılması halinde işverene günlük 44,15 TL işverene prim teşvik verilmesi,

  b) İşe alınıp ücretsiz izne ayrılması halinde sigortalıya günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,

  Öngörülmektedir. Bu durumda;

  1- 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında sigortalı çalıştırmayan veya 17.04.2020 tarihinden sonra tescil edilen işyeri işverenleri yeni işe alacakları sigortalıların tamamından dolayı bu teşviklerden yararlanabilecekler.

  2- Bu şekilde işe alınan ve fiilen çalıştırılan sigortalıların yarısının fesih yasağı sonrasında teşvikten yararlanılan ortalama süre kadar çalıştırılmaları gerekmektedir. Aksi halde yararlanılan destek tutarı gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

  3- İşe alınmasına rağmen ücretsiz izin verilip nakdi ücret desteğinden yararlandırılan çalışanın fiilen çalıştığının tespiti halinde her bir ay için işverene bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteği kanuni faiziyle birlikte işverenden geri alınacaktır.

  4- Bu madde hükümleri ihaleli işlerde çalışanlar, SGDP’ye tabi olanlar, ev hizmetlileri, yurt dışında çalışanlar ve yabancı uyruklular hakkında uygulanmayacaktır.

  Bu maddede öngörülen prim desteğinden yararlanan işverenler aynı sigortalı için aynı ayda başka prim teşviklerinden yararlanamayacaktır.

  5- Kanunun bu hükmü de 01.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzm.

  KASIM 2020 

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-11-2020 tarihinden beri 128163 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-14 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 3.396    
     Bu Ay : 181.644    
     Bu Yıl : 2.117.331    
     Toplam : 36.935.392    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats