Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2013 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR

  Aşağıda sitemizin pratik bilgiler bölümünde yer alan 51 adet konu başlığından uygulamada en çok kullanılan bazıları özet olarak sunulmuştur. Maktu ve nisbi tüm vergi ve harçlarda artış olmuştur.

   

   

  VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

   

   

                 Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı                                          :  800,00 TL

   

                 Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar   :  800,00 TL

   

  2013 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR

  Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı :  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olarak tespit edilmiştir.

  Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı :  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.

  GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2012 YILI TARİFESİ

                    10.700 TL’ ye kadar                                                                        %15

                26.000 TL’ nin 10.700 TL’ si için 1.605 TL, fazlası                                  %20

                60.000 TL’ nin  26.000 TL’ si için 4.665 TL, fazlası                                %27

                ( Ücret gelirlerinde 94.000 TL’ nin 26.000 TL’ si için 4.665-TL )

                60.000 TL’ den fazlasının 60.000 TL’ si için 13.845 TL, fazlası                  %35

                ( Ücret gelirlerinde 94.000 TL’ den fazlasının , 94.000 TL ‘ si için 23.025 TL )

  2013  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

                 16 Yaşından büyükler için( 01.01.2013-30.06.2013)              978,60 TL       

              16 yaşından büyükler için (01.07.2013-31.12.2013)             1.021,50 TL

   

  2013 YILI SGK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI

              Taban (01.01.2013 – 30.06.2013)                                     978,60 TL

              Tavan (01.01.2013 – 30.06.2013)                                    6.360,90 TL

              Taban (01.07.2013 – 31.07.2013)                                   1.021,50 TL

              Tavan (01.07.2013 – 31.12.2013)                                   6.639,90 TL

  2013 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI

           01-01-2013/ 30-06-2013 DÖNEMİ : 3.129,24 TL

  01-07-2013/ 31-12-2013 DÖNEMİ:  3.218,78 TL

            (Dayanak: T.C.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 29/5/2012 Tarih,  2012/1 Sayılı  Kararı)

  2013 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI

              1. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)   800 TL

              2. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)   400 TL

              3. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)   190 TL

  2013 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

              Damga Vergisine tabi kağıtlar;

  01.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 56 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

             2013 yılı Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

              1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler               Binde 9,48      

              2- Kira Mukavelenameleri                                                      Binde 1,89      

              3- Kefalet, ve Rehin Senetleri                                                Binde 9,48     

              4- Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden)                                 Binde 1,89                   

              2013 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

              1- Bilançolar                                                                        30,60

              2- Gelir Tabloları                                                                   14,85

              3- İşletme hesabı özetleri                                                       14,85

   

              2013 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

  1-    Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat   Binde 7,59              

       Karşılığı alınan paralar

  2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                    Binde 7,59

  2013 Yılı Beyannameler

  1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                           39,65

  2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                            53,00

  3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri                                       26,25

  4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri                                           26,25

  5- Diğer Vergi Beyannameleri                                                   26,25

  6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri           19,55

  2013 YILI AGİ TUTARLARI

              Bekar Personel için ;                                  73,40 TL

              Evli çalışmayan eş için;                              88,07 TL

              Evli çalışmayan eş,1 çocuk için;                  99,08 TL

              Evli çalışmayan eş, 2 çocuk için;                 110,09 TL

              Evli çalışmayan eş,3 çocuk için;                  117,43 TL

              Evli çalışmayan eş,4 çocuk için;                  124,77 TL

              Evli ücretli eş için ;                                   73,40 TL

              Evli ücretli eş, 1 çocuk için ;                       84,40 TL

              Evli ücretli eş, 2 çocuk için ;                       95,41 TL

              Evli ücretli eş, 3 çocuk için;                        102,75 TL

              Evli ücretli eş,4 çocuk için;                         110,09 TL

   

   

  2013 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

              01.01.2013-30.06.2013

              -1 çocuk için  (978,60*%2) = 19,57 TL (En fazla iki çocuk için)

              -Aile yardımı (978,60*%10) = 97,86 TL

              01.07.2013-31.12.2013

              -1.çocuk için (1.021,50*%2) =     20,43 TL

              -Aile yardımı (1.021,50*%10) = 102,15 TL

  ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

              50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

              Özürlü            ;        %3

              Eski Hükümlü   ;        %0

              Terör Mağduru ;        %0                         

  4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2013 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

  01.01.2013- 30.06.2013

                 En az Prim 978,60 (SGK Prim Tabanı) X %33,5      =     327,83 TL

              En çok Prim 6.360,90 (SGK Prim Tavanı) X %39     =  2.480,75 TL

              01.07.2013-31.12.2013

              En az Prim 1.021,50 (SGK Prim Tabanı) x %33,5      = 342,20 TL

              En çok Prim 6.639,90 (SGK Prim Tavanı)x %39       =  2.589,56 TL

  4/b sigortalısı (eski Bağkurlu) prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında bir gelir beyan edecektir. Ancak bu beyan 4/b sigortalısı (eski bağkurlunun) işyerinde sigortalı çalıştırdığı işçisinin brüt ücretinden düşük olamayacaktır.

  GECİKME ZAMMI ORANI

                 19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca   :   %1,40 

   

  SMMM LÜTFİ GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-01-2013 tarihinden beri 6916 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.66307.67687.65767.6883
  EUR8.92778.94388.92158.9572
  GBP9.74199.79279.73519.8074

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 100    
     Bugün : 10.590    
     Bu Ay : 287.010    
     Bu Yıl : 2.882.361    
     Toplam : 23.114.761    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats