Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2015 YILI PRATİK BİLGİLER

  2015 YILI PRATİK BİLGİLER

  Aşağıda web sayfamızda pratik bilgiler bölümünde yer alan 53 adet konu başlığından uygulamada en çok kullanılan bazıları özet olarak sunulmuştur.

  1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

  Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 442 Nolu Tebliğ)

  880,00 TL

  Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 442 Nolu Tebliğ)

  880,00 TL

  2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (287 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  2-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600.- TL olarak tespit edilmiştir.

  3-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13,00 TL olarak tespit edilmiştir.

  4-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (287 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.

  5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2015 YILI TARİFESİ (287 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  12.000 TL'ye kadar 

  15%

  29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası

  20%

  66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin

   

  29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası 

  27%

  66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde

   

  106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası

  35%

  6-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI(287 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun 82.maddesinde bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

  7-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 442 Nolu Tebliğ)

  Yıllık alımları tutarı                                                        

  160.000,00 TL

   

  Yıllık satışları tutarı                                                            

  220.000,00 TL

   

  Gayrisafi iş hasılatı

  88.000,00 TL

   

  İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

  160.000,00 TL

   

  8-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI(287 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2015 takvim yılı için 10.600.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

  9-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (46 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

  Matrah

  Verginin Oranı (%)

  Veraset  Yoluyla İntikallerde

  İvazsız İntikallerde

  İlk 200.000 TL için

  1

  10

  Sonra gelen 480.000 TL için

  3

  15

  Sonra gelen 1.060.000 TL için

  5

  20

  Sonra gelen 1.900.000 TL için

  7

  25

  Matrahın 3.640.000 TL'yi aşan bölümü için

  10

  30

  10-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (441 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

  Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

  11-KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri No 2 )

   İndirimli  orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL, 2015yılına ilişkin  yeniden değerleme oranı (%10,11) artırılarak 2015 yılı için 19.500 TL olarak uygulanacaktır.

  12-2015  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  Asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü uygulaması sonlandırılmış ve tek asgari ücret açıklanmıştır.

  ( 01.01.2015-30.06.2015)    

  1.201,50 TL

  (01.07.2015-31.12.2015)      

  1.273,50 TL

  13-2015 YILI SGK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

  Taban (01.01.2015 – 30.06.2015)                        

  1.201,50 TL

  Tavan (01.01.2015 – 30.06.2015)

  7.809,90 TL

  Taban (01.07.2015 – 31.07.2015)          

  1.273,50 TL

  Tavan (01.07.2015 – 31.12.2015)

  8.277,90 TL

  14-2015 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

  01-01-2015/ 30-06-2015  DÖNEMİ:

   3.541,37 TL

   

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014-2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme 5. madde ( 14.08.2013 tarih 28735 sayılı. R.G.) ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 27998389-010-06-02-(913) sayılı Genelgesi

  15-2015 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(287 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

  880,00 TL

  2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

  440,00 TL

  3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

  200,00 TL

  16-2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (58 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

  Damga Vergisine tabi kağıtlar;

  30.12.2014  tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 58 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

  2015 yılı Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

  I. Akitlerle ilgili kağıtlar

   

  A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

   

  1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

  (Binde 9,48)

  2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

  (Binde 1,89)

  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           

  (Binde 9,48)

  4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

  (Binde 9,48)

  5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

  (Binde 1,89)

  6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  (Binde 1,89)

  B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

   

  1. Tahkimnameler                                                                       

  45,30 TL

  2. Sulhnameler                                                                            

  45,30 TL

  3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

  254,40 TL

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

  II. Kararlar ve mazbatalar

   

  1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

   

   a) Belli parayı ihtiva edenler                                                   

  (Binde 9,48)

   b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             

  45,30 TL

  2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

  (Binde 5,69)

  III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

   

  1. Ticari ve mütedavil senetler:

   

  a) Emtia senetleri:

   

      aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

  15,80 TL

      ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

  9,30 TL

      ac) İyda senedi                                                                         

  1,70 TL

      ad) Taşıma senedi                                                                    

  0,60 TL

  b) Konşimentolar                                                                         

  9,30 TL

  c) Deniz ödüncü senedi                                                              

  (Binde 9,48)

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

  (Binde 9,48)

  2. Ticari belgeler:

   

  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

  15,80 TL

  b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

   

  ba) Bilançolar

  35,00 TL

  bb) Gelir tabloları

  16,90 TL

  bc) İşletme hesabı özetleri

  16,90 TL

  c) Barnameler

  1,70 TL

  d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    

  7,00 TL

  e) Ordinolar                                                                                  

  0,60 TL

  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

  7,00 TL

  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

   

  1. Makbuzlar:

   

  a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

  (Binde 9,48)

  b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

  (Binde 7,59)

  c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

  (Binde 7,59)

  d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

  (Binde 7,59)

  2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

   

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

  0,60 TL

  b) Vergi beyannameleri:

   

      ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   

  45,30 TL

      bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                    

  60,50 TL

      bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

  29,90 TL

      bd) Muhtasar beyannameler                                                  

  29,90 TL

      be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 

  29,90 TL

  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

  60,50 TL

  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

  22,30 TL

  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

  22,30 TL

  f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

   

  35,50 TL

  3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

  0,60 TL

  2015 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

  1- Bilançolar    

  35,00

  2- Gelir Tabloları 

  16,90

  3- İşletme hesabı özetleri    

  16,90

  2015 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

  1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

  Binde 7,59   

  2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

  Binde 7,59

  2015 Yılı Beyannameler

  1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

  45,30 TL

  2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

  60,50 TL

  3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

  29,90 TL

  4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

  29,90 TL

  5- Diğer Vergi Beyannameleri    

  29,90 TL

  6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

  22,30 TL

  17-2015 YILI AGİ TUTARLARI 

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  90,11

  Evli eşi çalışan

  90,11

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  103,63

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  117,15

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  126,16

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  135,17

  Evli eşi çalışmayan

  108,14

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  121,65

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  135,17

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  144,18

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  153,19

  18-2015 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

  01.01.2015-30.06.2015  

  -1 çocuk için         (1.201,50 * %2)       =   24,03 TL (En fazla iki çocuk için)

   -Aile yardımı       (1.201,50 * %10)      = 120,15 TL

   01.07.2015-31.12.2015

  -1.çocuk için         (1.273,50 * %2)       =   25,47 TL

  -Aile yardımı        (1.273,50 * %10)      = 127,35 TL

  19-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

  50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

  Özürlü             ;               %3

  Eski Hükümlü   ;               %0

  Terör Mağduru  ;               %0                         

  20-4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2015 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

  01.01.2015- 30.06.2015       

  En az Prim 1.201,50 (SGK Prim Tabanı) X %34,5

  414,51 TL

  En çok Prim 7.809,90 (SGK Prim Tavanı) X %34,5

  2,694,41 TL

   01.07.2015-31.12.2015 

  En az Prim 1.273,50 (SGK Prim Tabanı) x %34,5

  439,35 TL

  En çok Prim 8.277,90 (SGK Prim Tavanı)x %34,5

  2,855,87 TL

  4/b sigortalısı (eski Bağkurlu) prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında bir gelir  beyan edecektir. Ancak bu beyan 4/b sigortalısı (eski bağkurlunun) işyerinde sigortalı çalıştırdığı işçisinin brüt ücretinden düşük olamayacaktır.

  21-2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (45 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

  30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 45 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I)             SAYILI TARİFE

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve

      yukarı yaş

   1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   1300 cm³ ve aşağısı

  591,00

  412,00

  231,00

  175,00

  63,00

   1301 - 1600 cm³ e kadar

  945,00

  709,00

  412,00

  291,00

  112,00

   1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.667,00

  1.304,00

  768,00

  469,00

  182,00

   1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.626,00

  2.024,00

  1.189,00

  709,00

  280,00

   2001 - 2500 cm³ e kadar

  3.939,00

  2.860,00

  1.787,00

  1.068,00

  423,00

   2501 - 3000 cm³ e kadar

  5.491,00

  4.777,00

  2.985,00

  1.607,00

  591,00

   3001 - 3500 cm³ e kadar

  8.362,00

  7.524,00

  4.533,00

  2.263,00

  831,00

   3501 - 4000 cm³ e kadar

  13.147,00

  11.352,00

  6.686,00

  2.985,00

  1.189,00

   4001 cm³ ve yukarısı

  21.516,00

  16.135,00

  9.556,00

  4.296,00

  1.667,00

   2-Motosikletler 

     100 -   250 cm³ e kadar

  112,00

  85,00

  63,00

  40,00

  17,00

     251 -   650 cm³ e kadar

  231,00

  175,00

  112,00

  63,00

  40,00

     651 -  1200 cm³ e kadar

  591,00

  352,00

  175,00

  112,00

  63,00

    1201 cm³ ve yukarısı

  1.429,00

  945,00

  591,00

  469,00

  231,00

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  II) SAYILI TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  Azami Toplam Ağırlık

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   1) Minibüs

  709,00

  469,00

  231,00

   2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

  945,00

  591,00

  352,00

    1901 cm³ ve yukarısı

  1.429,00

  945,00

  591,00

   3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)

    25 kişiye kadar

  1.787,00

  1.068,00

  469,00

    26 - 35  kişiye kadar

  2.143,00

  1.787,00

  709,00

    36 - 45  kişiye kadar

  2.384,00

  2.024,00

  945,00

    46 kişi ve yukarısı 

  2.860,00

  2.384,00

  1.429,00

   4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)

     1.500 kg'a kadar

  637,00

  423,00

  209,00

     1.501 -   3.500  kg'a kadar

  1.286,00

  746,00

  423,00

     3.501 -   5.000  kg'a kadar

  1.930,00

  1.607,00

  637,00

     5.001 - 10.000  kg'a kadar

  2.143,00

  1.821,00

  855,00

     10.001 - 20.000  kg'a kadar

  2.574,00

  2.143,00

  1.286,00

     20.001 kg ve yukarısı

  3.220,00

  2.574,00

  1.497,00

  22-2015 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (46 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

  30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2015 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 46 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır.

  Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

  Bina Grupları

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  2.500

  1.900

  1.600

  1.300

  1.100

  2. Grup

  1.600

  1.200

  970

  770

  660

  3. Grup

  1.100

  800

  660

  500

  400

  4. Grup

  500

  400

  300

  250

  190

  5. Grup

  300

  250

  170

  160

  130

  6. Grup

  160

  130

  88

  77

  55

  7. Grup

  55

  44

  31

  26

  20

  2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

  Bina Grupları

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  3.125

  2.375

  2.000

  1.625

  1.375

  2. Grup

  2.000

  1.500

  1.212

  962

  825

  3. Grup

  1.375

  1.000

  825

  625

  500

  4. Grup

  625

  500

  375

  312

  237

  5. Grup

  375

  312

  212

  200

  162

  6. Grup

  200

  162

  110

  96

  68

  7. Grup

  68

  55

  38

  32

  25

  23-2015 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(73 Seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

  C) Ticaret sicili harçları:

   

  I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

   

  1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  206,00

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  590,70

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

  1.331,10

  2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

   

  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  102,10

  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

  146,30

  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  323,90

  3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

   

  (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

   

  (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  102,10

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  146,30

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  323,90

  4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  39,80

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  57,60

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  102,10

  Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

   

  II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

   

  1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

  10,20

  2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

  34,00

  24-GECİKME ZAMMI ORANI

  19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

  25-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 442 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  MADDE NO – KONUSU

  2015 Yılında

   

   Uygulanacak  Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  1.900,00

   
   

   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

  1.900-190.000

   

       gazetede yapılması

    

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  190.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER

   

   

   

  MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  23,00

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  84.000,00

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  160.000,00

   

    - Satış tutarı

  220.000,00

   

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  88.000,00

   

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  160.000,00

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  880,00

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,30

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  880,00

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  10,60

   

    - Diğer vergilerde

  20,00

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  120,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

  77,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  39,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

  18,00

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  10,60

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  4,80

   

   

  II nci derece usulsüzlükler                                   

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  66,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  39,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

  18,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

  10,60

   

       olanlar     

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  4,80

   

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  2,60

   

  MADDE NO – KONUSU

  2015 Yılında

   

  Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

   

   

  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

  200,00

   

      makbuzu verilmemesi, alınmaması

  106.000,00

   

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

   

   

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

  200,00

   

      taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

                                            

   

      müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

   

   

      getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

   

   

      bulundurulmaması

   

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  10.600,00

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  106.000,00

   

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

  200,00

   

      mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

   

      kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

   

      bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

   

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

  4.800,00

   

      mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

   

      bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

   

      uymayanlara

   

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

  250,00

   

      işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

   

      kullanmaksızın işlem yapanlara

   

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

  770,00

   

      getirmeyen matbaa işletmecilerine

   

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

  150.000,00

   

      usulsüzlük cezası

   

   

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

  1.060,00

   

      zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

   

      bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

   

      getirmeyenlere

   

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

  770,00

   

      işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

   

      adına

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,70

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

   

   

  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   

   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.300,00

   

   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

  660,00

   

      tespit edilenler hakkında

   

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  330,00

   

   

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.060.000,00

   
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 30-12-2014 tarihinden beri 17674 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 19    
     Bugün : 435    
     Bu Ay : 306.024    
     Bu Yıl : 2.901.375    
     Toplam : 23.133.775    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats