Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2017 PRATİK BİLGİLER

  1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

  Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 476 Nolu Tebliğ)

  900,00 TL

  Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 476 Nolu Tebliğ)

  900,00 TL

  2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  2-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900.- TL olarak tespit edilmiştir.

  3-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14,00 TL olarak tespit edilmiştir.

  4-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.

  5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2017 YILI TARİFESİ (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  13.000 TL'ye kadar 

  15%

  30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

  20%

  70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin

   

  30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 

  27%

  70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde

   

  110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

  35%

  6-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI(296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun 82.maddesinde bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

  7-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 476 Nolu Tebliğ)

  Yıllık alımları tutarı                                                        

  170.000,00 TL

  Yıllık satışları tutarı                                                            

  230.000,00 TL

  Gayrisafi iş hasılatı

  90.000,00 TL

  İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

  170.000,00 TL


  8-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2017 takvim yılı için 11.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

  9-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (48 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

   

  Matrah

  Verginin Oranı (%)

  Veraset Yoluyla 
  İntikallerde

  İvazsız 
  İntikallerde

  İlk                           210.000 TL için

  1

  10

  Sonra gelen             500.000 TL için

  3

  15

  Sonra gelen          1.110.000 TL için

  5

  20

  Sonra gelen          2.000.000 TL için

  7

  25

  Matrahın            3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

  10

  30

  10-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (474 nolu VUKTebliği R.G.11.11.2016/29885 SAYI)

  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

  Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2016 yılında uygulanan had ve tutarların 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

  11-2017  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  (30.12.2016 Tarih,29934 sayılı RG yayımlanan 29.12.2016 tarih 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

  ( 01.01.2017-31.12.2017)    (Günlük:59,25 TL)

  1.777,50 TL

   

  12-2017 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

  Taban (01.01.2017 – 31.12.2017)                        

  1.777,50 TL

  Tavan (01.01.2017–  31.12.2017)

  13.331,40 TL

   


  13-2017 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI
   ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

  01-01-2017/ 30-06-2017  DÖNEMİ:

   4.426,16 TL

   

  14-2017 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

  900,00 TL

  2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

  470,00 TL

  3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

  210,00 TL

  15-2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (61 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

  Damga Vergisine tabi kağıtlar;

  27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 61 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

  2017 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

  Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

  Binde 9,48

  Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

  Binde 1.89

  Kefalet, teminat ve rehin senetleri

  Binde 9.48

  Tahkinameler ve sulhnameler

  Binde 9,48

  Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

  Binde 1.89

  Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  Binde 1.89

   

  2017 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

  1- Bilançolar    

  39,70

  2- Gelir Tabloları 

  19,10

  3- İşletme hesabı özetleri    

  19,10

  2017 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

  1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

  Binde 7,59

  2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

  Binde 7,59

  2017 Yılı Beyannameler

  1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

  51,40 TL

  2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

  68,60 TL

  3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

  33,90 TL

  4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

  33,90 TL

  5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

  33,90 TL

  6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

  25,30 TL

  16-2017 YILI AGİ TUTARLARI 

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  133,31

  Evli eşi çalışan

  133,31

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  153,31

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  173,31

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  199,97

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  213,30

  Evli eşi çalışmayan

  159,98

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  179,97

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  199,97

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  226,63

   

  17-2017 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

  01.01.2017-31.12.2017  

  -1 çocuk için         (1.777,50 * %2)       =   35,55 TL (En fazla iki çocuk için)

   -Aile yardımı       (1.777,50 * %10)      =   177,75 TL

  18-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

  50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

  Özürlü             ;               %3

  Eski Hükümlü   ;               %0

  Terör Mağduru  ;               %0        

                  

  19- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2017  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

  01.01.2017- 31.12.2017       

  En az Prim 1.777,50 (SGK Prim Tabanı) X %33,5

  595,46 TL

  En çok Prim 13.331,25 (SGK Prim Tavanı) X %39

  5.199,19 TL

   

  20-2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (47 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

  27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 47 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I)               SAYILI TARİFE

  (I)Sayılı Tarife
  Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)        
  1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
  1-Otomobil ,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri
  1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
  1301-1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
  1601-1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
  1801-2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
  2001-2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
  2501-3000 cm³ e kadar 6.019,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
  3001-3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
  3501-4000 cm³e kadar 14.411,00 1.244,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
  4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
  2-Motosikletler
  100-250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
  251-650 cm³e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
  651-1200 cm³e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00

  B.(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (II) Sayılı Tarife    
         
  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
  1-6 YAŞ 7-15 YAŞ 16 VE YUKARI YAŞ
  1) Minibüs 776,00   513,00   252,00  
  2) Panael van motorlu karavanlar( Motor Silindir Hacmi)    
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00   646,00   385,00  
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00   1.035,00   646,00  
  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)      
  25 kişiye kadar 1.958,00   1.170,00   513,00  
  26-35 kişiye kadar 2.348,00   1.958,00   776,00  
  36-45 kişiye kadar 2.613,00   2.217,00   1.035,00  
  46 kişi ve yukarısı 3.134,00   2.613,00   1.565,00  
  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)    
  1.500 kg' a kadar 697,00   463,00   228,00  
  1.501-3.500 kg' a kadar 1.408,00   817,00   463,00  
  3.501-5.000 kg' a kadar 2.115,00   1.760,00   697,00  
  5.001-10.000 kg' a kadar 2.348,00   1.995,00   936,00  
  10.001-20.000 kg' a kadar 2.821,00   2.348,00   1.408,00  
  20.001 kg ve yukarısı 3.529,00   2.821,00   1.640,00  

   

  21-2017 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (49 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

  27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 49 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.

  Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

   

  Bina 
  Grupları

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  2.600

  2.000

  1.600

  1.400

  1.200

  2. Grup

  1.600

  1.200

  1.000

  800

  700

  3. Grup

  1.200

  800

  700

  500

  400

  4. Grup

  500

  400

  300

  260

  200

  5. Grup

  300

  260

  180

  170

  140

  6. Grup

  170

  140

  90

  80

  60

  7. Grup

  60

  47

  33

  28

  21

   

  2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

   

  Bina 
  Grupları

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  3.250

  2.500

  2.000

  1.750

  1.500

  2. Grup

  2.000

  1.500

  1.250

  1.000

  875

  3. Grup

  1.500

  1.000

  875

  625

  500

  4. Grup

  625

  500

  375

  325

  250

  5. Grup

  375

  325

  225

  212

  175

  6. Grup

  212

  175

  112

  100

  75

  7. Grup

  75

  58

  41

  35

  26

   

  22-2017 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(78 Seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

  C) Ticaret sicili harçları:

   

  I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

   

  1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  233,70

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  670,40

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

  1.510,70

  2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

   

  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  115,80

  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

  166,00

  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  367,50

  3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

   

  (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

   

  (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  115,80

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  166,00

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  367,50

  4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  45,15

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  65,40

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  115,80

  Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

   

  II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

   

  1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

  11,50

  2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

  38,50

  23-GECİKME ZAMMI ORANI

  19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

  24-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 476 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında

   

   Uygulanacak  Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.000

   
   

   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

  2.000-200.000

   

       gazetede yapılması

    

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  200.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER

   

   

   

  MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  24,00

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  90.000,00

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  170.000,00

   

    - Satış tutarı

  230.000,00

   

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  90.000,00

   

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  170.000,00

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  900,00

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,40

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  900,00

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  11,00

   

    - Diğer vergilerde

  21,00

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  130,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

  80,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  40,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

  19,00

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  11,00

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  5,00

   

   

  II nci derece usulsüzlükler                                   

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  70,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  40,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

  19,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

  11,00

   

       olanlar     

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  5,00

   

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  2,80

   

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında

   

  Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

   

   

  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

  210,00

   

      makbuzu verilmemesi, alınmaması

  110.000,00

   

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

   

   

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

  210,00

   

      taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

                                            

   

      müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

   

   

      getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

   

   

      bulundurulmaması

   

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  11.000,00

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  110.000,00

   

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

  210,00

   

      mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

   

      kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

   

      bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

   

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

  5.000,00

   

      mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

   

      bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

   

      uymayanlara

   

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

  260,00

   

      işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

   

      kullanmaksızın işlem yapanlara

   

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

  800,00

   

      getirmeyen matbaa işletmecilerine

   

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

  160.000,00

   

      usulsüzlük cezası

   

   

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

  1.100,00

   

      zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

   

      bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

   

      getirmeyenlere

   

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

  800,00

   

      işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

   

      adına

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,80

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

   

   

  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   

   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.400,00

   

   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

  700,00

   

      tespit edilenler hakkında

   

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  350,00

   

   

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.100.000,00

   
       

   

   

  25-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

  Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

  Bu kapsamda örneğin;

  - Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

  - Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

  - İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

  belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 30-12-2016 tarihinden beri 24208 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 21    
     Bugün : 282    
     Bu Ay : 305.871    
     Bu Yıl : 2.901.222    
     Toplam : 23.133.622    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats