Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2018 PRATİK BİLGİLER

  2018 PRATİK BİLGİLER

  1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (484 nolu VUK Genel Tebliği R.G.11.11.2017/30237 Sayı)

  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

  Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için  % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

  2-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

  Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 490 No’lu Tebliğ)

  1.000,00 TL

  Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 490 No’lu Tebliğ)

  1.000,00 TL

  2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

  3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400.- TL olarak tespit edilmiştir.

  4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.

  5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

  2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

  6-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2018 YILI TARİFESİ (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

  14.800 TL'ye kadar 

  15%

  34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

  20%

  80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası 

   

  27%

  80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

   

  120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.2800 TL), fazlası

  35%

  7-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin   2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

  8-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 490 Nolu Tebliğ)

  1- Yıllık

  - alımları tutarı                                                        

  - satışları tutarı                                                            

  190.000,00 TL

  260.000,00 TL

  2- Gayrisafi iş hasılatı

  100.000,00 TL

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

  190.000,00 TL


  9-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2018 takvim yılı için 12.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

  10-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (49 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

   

  Matrah

  Verginin Oranı (%)

  Veraset Yoluyla 
  İntikallerde

  İvazsız 
  İntikallerde

  İlk                           240.000 TL için

  1

  10

  Sonra gelen             570.000 TL için

  3

  15

  Sonra gelen          1.270.000 TL için

  5

  20

  Sonra gelen          2.200.000 TL için

  7

  25

  Matrahın            4.280.000 TL’yi aşan bölümü için

  10

  30

  11-2018  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  (.12.2017 Tarih, sayılı RG yayımlanan .12.2017 tarih 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

  ( 01.01.2018-31.12.2018)    (Günlük: 67,65 TL)

     2.029,50 TL

   29/12/2017 TARİH 2017/01 NOLU ASGARİ ÜCRET TESBİT KOMİSYON KARARI

  12-2018 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

  Taban (01.01.2018 – 31.12.2018)                        

   TL   2.029,50

  Tavan (01.01.2018–  31.12.2018)

   TL 15.221,40

   


  13-2018 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

  01-01-2018/ 30-06-2018  DÖNEMİ:

   ……………..TL

   

  14-2018 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

  1000,00 TL

  2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

  530,00 TL

  3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

  240,00 TL

  15-2018 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (62 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

  Damga Vergisine tabi kağıtlar;

  29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 62 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

  2018 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

  Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

  Binde 9,48

  Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

  Binde 1.89

  Kefalet, teminat ve rehin senetleri

  Binde 9.48

  Tahkinameler ve sulhnameler

  Binde 9,48

  Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

  Binde 1.89

  Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  Binde 1.89

   

  2018 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

  1- Bilançolar    

  45,40

  2- Gelir Tabloları 

  21,80

  3- İşletme hesabı özetleri    

  21,80

  2018 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

  1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

  Binde 7,59

  2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

  Binde 7,59

  2018 Yılı Beyannameler

  1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

  58,80 TL

  2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

  78,50 TL

  3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

  38,80 TL

  4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

  38,80 TL

  5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

  38,80 TL

  6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

  28,90 TL

  16-2018 YILI AGİ TUTARLARI 

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  152,21

  Evli eşi çalışan

  152,21

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

   175,04 

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  197,88

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

   213,10 

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

   228,32 

  Evli eşi çalışmayan

  182,66

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  205,49

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

   228,32 

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

   243,54 

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk                                               258,76

  17-2018 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

  01.01.2018-31.12.2018  

  -1 çocuk için         (2.029,50 * %2)       =   40,59 TL (En fazla iki çocuk için)

   -Aile yardımı        (2.029,50 * %10)      =  202,95 TL

  18-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

  50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

  Özürlü             ;               %3

  Eski Hükümlü   ;               %0

  Terör Mağduru  ;               %0        

                  

  19- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2018  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

  01.01.2018- 31.12.2018       

  En az Prim 2.029,50(SGK Prim Tabanı) X %34,5

     700,18 TL

  En çok Prim 15.221,25 (SGK Prim Tavanı) X %34,5

  5.251,33 TL

   

  20-2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (49 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

  29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2018 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 49 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

  Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

  (I) SAYILI TARİFE

             

   

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  1-3 Yaş

  4-6 Yaş

  7-11 Yaş

  12-15 Yaş

  16 ve yukarı yaş

  2-Motosikletler

   

   

   

   

   

  100-250 cm³ 'e kadar

  139,00

  105,00

  77,00

  49,00

  19,00

  251-650 cm³ 'e kadar

  288,00

  218,00

  139,00

  77,00

  49,00

  651-1200 cm³'e kadar

  739,00

  440,00

  218,00

  139,00

  77,00

  1201 cm³ ve yukarısı

  1.791,00

  1.184,00

  739,00

  587,00

  288,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (II) SAYILI TARİFE

         

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/Azami

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  Toplam Ağırlık

  1-6 yaş

  7-15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1)Minibüs

  888

  587

  288

  2)Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)

   

  1900 cm³ ve aşağısı

  1.184,00

  739,00

  440,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  1.791,00

  1.184,00

  739,00

  3)Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)

   

   

  25 kişiye kadar

  2.241,00

  1.339,00

  587,00

  26-35 kişiye kadar

  2.687,00

  2.241,00

  888,00

  36-45 kişiye kadar

  2.991,00

  2.537,00

  1.184,00

  46 kişi ve yukarısı

  3.587,00

  2.991,00

  1.791,00

  4)Kamyonet, kamyon,çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   

  1.500 kg'a kadar

  797,00

  529,00

  260,00

  1.501-3.500 kg'a kadar

  1.611,00

  935,00

  529,00

  3.501-5.000 kg'a kadar

  2.421,00

  2.014,00

  797,00

  5.001-10.000 kg'a kadar

  2.687,00

  2.283,00

  1.071,00

  10.001-20.000 kg'a kadar

  3.229,00

  2.687,00

  1.611,00

  20.001 kg ve yukarı

  4.039,00

  3.229,00

  1.877,00

   

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (IV) SAYILI TARİFE

   

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  1-3 Yaş

  4-5 Yaş

  6-10 Yaş

  11 ve Yukarı Yaş

  Uçak ve helikopterler

   

   

   

   

  1.150 kg'a kadar

  14.994,00

  11.990,00

  8.991,00

  7.191,00

  1.151-1.800 kg'a kadar

  22.496,00

  17.992,00

  13.494,00

  10.794,00

  1.801-3.000 kg'a kadar

  29.999,00

  23.998,00

  17.992,00

  14.395,00

  3.001-5.000 kg'a kadar

  37.502,00

  29.999,00

  22.496,00

  17.992,00

  5.001-10.000 kg'a kadar

  45.005,00

  36.001,00

  26.998,00

  21.595,00

  10.001-20.000 kg'a kadar

  52.507,00

  42.003,00

  31.498,00

  25.192,00

  20.001 kg ve yukarısı

  60.007,00

  48.001,00

  36.001,00

  28.800,00

   

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

  21-2018 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

  29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2018 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

  Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

   

  Bina 
  Grupları

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  2.900

  2.200

  1.800

  1.600

  1.370

  2. Grup

  1.800

  1.370

  1.100

  900

  800

  3. Grup

  1.370

  900

  800

  570

  450

  4. Grup

  570

  450

  340

  290

  220

  5. Grup

  340

  290

  200

  190

  160

  6. Grup

  190

  160

  100

  90

  68

  7. Grup

  68

  53

  37

  32

  24

   

  2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

   

  Bina 
  Grupları

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  3.625

  2.750

  2.250

  2.000

  1.712

  2. Grup

  2.250

  1.712

  1.375

  1.125

  1.000

  3. Grup

  1.712

  1.125

  1.000

  712

  562

  4. Grup

  712

  562

  425

  362

  275

  5. Grup

  425

  362

  250

  237

  200

  6. Grup

  237

  200

  125

  112

  85

  7. Grup

  85

  66

  46

  40

  30

   

  22-2018 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(80 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

  C) Ticaret sicili harçları:

   

  I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

   

  1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  267,50

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  767,40

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

  1.729,20

  2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

   

  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  132,50

  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

  190,00

  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  420,60

  3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

   

  (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

   

  (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  132,50

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  190,00

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  420,60

  4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  51,60

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  74,80

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  132,50

  Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

   

  II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

   

  1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

  13,10

  2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

  44,00

  23-GECİKME ZAMMI ORANI

  19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

  24-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 490 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  MADDE NO – KONUSU

  2018 Yılında

   

   Uygulanacak  Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.200

   

   

   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazlagazetede yapılması

  2.200-220.000

    

   

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  220.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER

   

   

   

  MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  27,00

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  100.000,00

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  190.000,00

   

    - Satış tutarı

  260.000,00

   

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  100.000,00

   

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  190.000,00

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  1000,00

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,70

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  1000,00

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  12,00

   

    - Diğer vergilerde

  24,00

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  148,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

  90,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  45,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

  21,00

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  12,00

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  5,70

   

   

  II nci derece usulsüzlükler                                   

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  80,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  45,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

  21,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

  12,00

   

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  5,70

   

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  3.20

   

  MADDE NO – KONUSU

  2018 Yılında

   

  Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

  240,00

   

   

  120.000,00

   

   

   

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

  240,00

                                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  12.000,00

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  120.000,00

   

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

  240,00

   

   

   

   

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

  5.700,00

   

   

   

   

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara

  290,00

   

   

   

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

  900,00

   

   

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

  180.000,00

   

   

   

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

  1.200,00

   

   

   

   

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

  900,00

   

   

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  2,00

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.600,00

   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

  800,00

   

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  400,00

   

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.200.000,00

   

  MADDE 370

   İzaha Davet

   

   

   

  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyka yanıltıcı belge tutarı

  57.000

   

           

   

  25-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

  Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

  Bu kapsamda örneğin;

  - Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

  - Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

  - İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

  belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-12-2017 tarihinden beri 12067 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 50    
     Bugün : 6.258    
     Bu Ay : 399.039    
     Bu Yıl : 833.929    
     Toplam : 21.066.329    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats