Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2019 YILI PRATİK BİLGİLER

  1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (503 nolu VUK Genel Tebliği R.G.30.11.2018/30611 Sayı)

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

  Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  2-2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (305 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhur Başkanı Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

  Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

  3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400.- TL olarak tespit edilmiştir.

  4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 TL olarak tespit edilmiştir.

  5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (305 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

  2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.

  6-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2019 YILI TARİFESİ (305 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

  18.000 TL'ye kadar 

  15%

  40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

  20%

  98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası 

   

  27%

  98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde

   

  148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

  35%

  7-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin   2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

  8-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 504 Nolu Tebliğ)

  1- Yıllık

  - Alımları tutarı                                                        

  - Satışları tutarı                                                            

  230.000,00 TL

  320.000,00 TL

  2- Gayrisafi iş hasılatı

  120.000,00 TL

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

  230.000,00 TL


  9-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2019 takvim yılı için 14.800.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

  10-2019 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

  1200,00 TL

  2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

  650,00 TL

  3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

  290,00 TL

  11-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

  Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 504 No’lu Tebliğ)

  1.200,00 TL

  Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 504 No’lu Tebliğ)

  1.200,00 TL

  12-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (50 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

  Matrah

  Verginin Oranı (%)

  Veraset Yoluyla 
  İntikallerde

  İvazsız 
  İntikallerde

  İlk                           290.000 TL için

  1

  10

  Sonra gelen           700.000 TL için

  3

  15

  Sonra gelen          1.500.000 TL için

  5

  20

  Sonra gelen          2.700.000 TL için

  7

  25

  Matrahın            5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

  10

  30

  13-2019  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  (27.12.2018 Tarih, sayılı 30638 RG yayımlanan 25.12.2018 tarih 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

  ( 01.01.2019-31.12.2019)    (Günlük: TL)

       85,28 TL

   Aylık                                                                                   2.558,40 TL

  14-2019 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

  Taban (01.01.2019 – 31.12.2019)                        

   2.558,40 TL

  Tavan (01.01.2019–  31.12.2019)

   19.188,00 TL


  15-2019 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

  01-01-2019/ 30-06-2019  DÖNEMİ:

   6.017,60 TL

   16-2019 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (63 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

  Damga Vergisine tabi kağıtlar;

  31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

  2019 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

  Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

  Binde 9,48

  Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

  Binde 1.89

  Kefalet, teminat ve rehin senetleri

  Binde 9.48

  Tahkinameler ve sulhnameler

  Binde 9,48

  Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

  Binde 1.89

  Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  Binde 1.89

  2019 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

  1- Bilançolar    

  56,10

  2- Gelir Tabloları 

  26,90

  3- İşletme hesabı özetleri    

  26,90

  2019 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

  1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

  Binde 7,59

  2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

  Binde 7,59

  2019 Yılı Beyannameler

  1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

  72,70 TL

  2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

  97,10 TL

  3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

  48,00 TL

  4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

  48,00 TL

  5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

  48,00 TL

  6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

  35,70 TL

  17-2019 YILI AGİ TUTARLARI 

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  191,88

  Evli eşi çalışan

  191,88

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  220,66

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  249,44

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  287,82

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  307,01

  Evli eşi çalışan 5 çocuk

  326,20

  Evli eşi çalışmayan

  230,26

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  259,04

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  287,82

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  326,20

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  326,20

  Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

  326,20

  18-2019 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

  01.01.2019-31.12.2019  

  -1 çocuk için         (2.558,40 * %2)       =   51,17TL (En fazla iki çocuk için)

   -Aile yardımı       (2.558,40 * %10)      =   255,84 TL

  19-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

  50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

  Özürlü             ;       %3

  Eski Hükümlü   ;       %0

  Terör Mağduru  ;       %0        

  20- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2019  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

  01.01.2019- 31.12.2019 

  En az Prim 2.558,40 (SGK Prim Tabanı) X %34,5

     882,65 TL

  En Az Prim 2.558,40 (SGK Prim Tabanı) X %29,5 indirimli

     754,73 TL

  En çok Prim 19.188,00 (SGK Prim Tavanı) X %34,5

  6.619,86 TL

  En çok Prim 19.188,00 (SGK Prim Tavanı) X %29,5 indirimli

  5.660,46 TL

  21-2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (51 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

  31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2019 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 51 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

  Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

   

   

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek
  Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)

  1-3 yaş

  4-6 yaş

  7-11 yaş

  12-15 yaş

  16 ve
   yukarısı

  2- Motosikletler

   

  100-250 cm³'e kadar

  161,00

  121,00

  89,00

  56,00

  22,00

  251-650 cm³'e kadar

  333,00

  252,00

  161,00

  89,00

  56,00

  651-1.200 cm³'e kadar

  856,00

  509,00

  252,00

  161,00

  89,00

  1.201 cm³'e kadar

  2.075,00

  1.372,00

  856,00

  680,00

  333,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıt Değeri (TL)

  Satır
  Numarası

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1-3
  Yaş

  4-6
  yaş

  7-11
  yaş

  12-15
  yaş

  16 ve
  yukarı
  yaş

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  46.300'ü aşmayanlar

  1

  861,00

  600,00

  336,00

  254,00

  90,00

  46.300'ü aşıp
  81.100'ü aşmayanlar

  2

  946,00

  660,00

  369,00

  280,00

  99,00

  81.100'ü aşanlar

  3

  1.033,00

  720,00

  403,00

  305,00

  108,00

  1301-1.600 cm³'e kadar

  46.300'ü aşmayanlar

  4

  1.499,00

  1.124,00

  652,00

  461,00

  177,00

  46.300'ü aşıp
  81.100'ü aşmayanlar

  5

  1.649,00

  1.236,00

  717,00

  506,00

  194,00

  81.100'ü aşanlar

  6

  1.799,00

  1.349,00

  782,00

  552,00

  212,00

  1601-1800 cm³'e kadar

  115.900'ü aşmayanlar

  7

  2.911,00

  2.276,00

  1.339,00

  817,00

  317,00

  115.900'ü aşanlar

  8

  3.176,00

  2.482,00

  1.462,00

  892,00

  346,00

  1801-2000 cm³'e kadar

  115.900'ü aşmayanlar

  9

  4.586,00

  3.532,00

  2.076,00

  1.236,00

  487,00

  115.900'ü aşanlar

  10

  5.003,00

  3.854,00

  2.265,00

  1.349,00

  531,00

  2001-2500 cm³'e kadar

  144.800'ü aşmayanlar

  11

  6.879,00

  4.994,00

  3.120,00

  1.864,00

  738,00

  144.800'ü aşanlar

  12

  7.505,00

  5.448,00

  3.403,00

  2.034,00

  805,00

  2501-3000 cm³'e kadar

  289.700'ü aşmayanlar

  13

  9.591,00

  8.344,00

  5.213,00

  2.804,00

  1.029,00

  289.700'ü aşanlar

  14

  10.464,00

  9.102,00

  5.687,00

  3.059,00

  1.123,00

  3001-3500 cm³'e kadar

  289.700'ü aşmayanlar

  15

  14.606,00

  13.143,00

  7.917,00

  3.952,00

  1.449,00

  289.700'ü aşanlar

  16

  15.935,00

  14.337,00

  8.636,00

  4.311,00

  1.582,00

  3501-4000 cm³'e kadar

  463.600'ü aşmayanlar

  17

  22.965,00

  19.831,00

  11.679,00

  5.213,00

  2.076,00

  463.600'ü aşanlar

  18

  25.054,00

  21.633,00

  12.742,00

  5.687,00

  2.265,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  550.500'ü aşmayanlar

  19

  37.587,00

  28.186,00

  16.693,00

  7.503,00

  2.911,00

  550.500'ü aşanlar

  20

  41.004,00

  30.749,00

  18.211,00

  8.184,00

  3.176,00

  31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar,

  197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1-3  yaş

  4-6 yaş

  7-11 yaş

  12-15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  861,00

  600,00

  336,00

  254,00

  90,00

  1301-1.600 cm³'e kadar

  1.499,00

  1.124,00

  652,00

  461,00

  177,00

  1601-1800 cm³'e kadar

  2.647,00

  2.068,00

  1.218,00

  742,00

  288,00

  1801-2000 cm³'e kadar

  4.170,00

  3.211,00

  1.888,00

  1.124,00

  443,00

  2001-2500 cm³'e kadar

  6.253,00

  4.540,00

  2.837,00

  1.695,00

  671,00

  2501-3000 cm³'e kadar

  8.720,00

  7.585,00

  4.739,00

  2.549,00

  936,00

  3001-3500 cm³'e kadar

  13.279,00

  11.948,00

  7.197,00

  3.592,00

  1.318,00

  3501-4000 cm³'e kadar

  20.878,00

  18.028,00

  10.617,00

  4.739,00

  1.888,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  34.170,00

  25.624,00

  15.175,00

  6.820,00

  2.647,00

   

  (II Sayılı Tarife)

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek
  Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)

  1-6 Yaş

  7-15 yaş

  16 ve yukarı
  yaş

  1) Minübüs

  1.029,00

  680,00

  333,00

  2) Panel Van ve motorlu karavanlar (Motos silindir hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  1.372,00

  856,00

  509,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  2.075,00

  1.372,00

  856,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)

  25 kişiye kadar

  2.597,00

  1.551,00

  680,00

  26-35 kişiye kadar

  3.114,00

  2.597,00

  1.029,00

  36-45 kişiye kadar

  3.466,00

  2.940,00

  1.372,00

  46 kişi ve yukarısı

  4.157,00

  3.466,00

  2.075,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam Ağırlık)

   

   

   

   

   

  1.500 kg'a kadar

  923,00

  613,00

  301,00

  1.501-3.500 kg'a kadar

  1.867,00

  1.083,00

  613,00

  3.501-5.000 kg'a kadar

  2.805,00

  2.334,00

  923,00

  5.001-10.000 kg'a kadar

  3.114,00

  2.645,00

  1.241,00

  10.001-20.000 kg'a kadar

  3.742,00

  3.114,00

  1.867,00

  20.001 kg ve yukarısı

  4.681,00

  3.742,00

  2.175,00

   

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (IV) Sayılı tarife

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek
  Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)

  1-3 yaş

  4-5 yaş

  06-10 yaş

  11 ve yukarı
  yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg'a kadar

  17.378,00

  13.896,00

  10.420,00

  8.334,00

  1.151- 1.800 kg'a kadar

  26.072,00

  20.852,00

  15.639,00

  12.510,00

  1.801-3.000 kg'a kadar

  34.768,00

  27.813,00

  20.852,00

  16.683,00

  3.001-3.500 kg'a kadar

  43.464,00

  34.768,00

  26.072,00

  20.852,00

  5.001-10.000 kg'a kadar

  52.160,00

  41.725,00

  31.290,00

  25.028,00

  10.000- 20.000 kg'a kadar

  60.855,00

  48.681,00

  36.506,00

  29.197,00

  20.001- kg. ve yukarısı

  69.548,00

  55.633,00

  41.725,00

  33.379,00

   

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

  22-2019 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

  31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2019 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 51 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacaktır.

  Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

  İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

  Bina 

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  Grupları

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  3.500

  2.700

  2.200

  1.900

  1.690

  2. Grup

  2.200

  1.690

  1.300

  1100

  980

  3. Grup

  1.690

  1100

  980

  700

  550

  4. Grup

  700

  550

  400

  350

  270

  5. Grup

  400

  350

  240

  230

  190

  6. Grup

  230

  190

  120

  110

  84

  7. Grup

  84

  65

  45

  39

  29

   2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

  Bina 

  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  Grupları

  1. Derece

  2. Derece

  3. Derece

  4. Derece

  5. Derece

  1. Grup

  4.375

  3.375

  2.750

  2.375

  2.112

  2. Grup

  2.750

  2.112

  1.625

  1.375

  1.225

  3. Grup

  2.112

  1.375

  1.225

  875

  687

  4. Grup

  875

  687

  500

  437

  337

  5. Grup

  500

  437

  300

  287

  237

  6. Grup

  287

  237

  150

  137

  105

  7. Grup

  105

  81

  56

  48

  36

  23-2019 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(82 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

  C) Ticaret sicili harçları:

   

  I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

   

  1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  330,90

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  949,50

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

  2.139,50

  2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

   

  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  163,90

  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

  235,00

  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  520,40

  3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

   

  (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

   

  (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  163,90

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  235,00

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  520,40

  4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

   

  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

  63,80

  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  92,50

  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

  163,90

  Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

   

  II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

   

  1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

  16,20

  2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

  54,40

   

  24-GECİKME ZAMMI ORANI

  62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı        05/09/2018 Tarihinden İtibaren        Her Ay için      2 %

  25-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 504 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  MADDE NO – KONUSU

  2019 Yılında

   

   Uygulanacak  Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.700

   

   

   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

  2.700-270.000

    

   

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  270.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER

   

   

   

  MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  33,00

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  120.000,00

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  230.000,00

   

    - Satış tutarı

  320.000,00

   

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  120.000,00

   

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  230.000,00

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  1.200,00

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  3,30

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  1.200,00

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  14,80

   

    - Diğer vergilerde

  29,00

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  180,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

  110,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  55,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

  25,00

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  14,80

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  7,00

   

   

  II nci derece usulsüzlükler                                   

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  98,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  55,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

  25,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

  14,80

   

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  7,00

   

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  3,90

   

  MADDE NO – KONUSU

  2018 Yılında

   

  Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

   

   

  1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

  290,00

   

   

  148.000,00

   

   

   

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

  290,00

                                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  14.800,00

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  148.000,00

   

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

  290,00

   

   

   

   

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

  7.000,00

   

   

   

   

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara

  350,00

   

   

   

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

  1.100,00

   

   

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

  220.000,00

   

   

   

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

  1.480,00

   

   

   

   

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

  1.100,00

   

   

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  2,40

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.900,00

   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

  980,00

   

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  490,00

   

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.480.000,00

   

  MADDE 370

   İzaha Davet

   

   

   

  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyka yanıltıcı belge tutarı

  70.000

   

           

   

  26-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

  Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

  Bu kapsamda örneğin;

  - Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

  - Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

  - İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

  belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-01-2019 tarihinden beri 8314 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 29    
     Bugün : 168    
     Bu Ay : 305.757    
     Bu Yıl : 2.901.108    
     Toplam : 23.133.508    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats