Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ VE KOLAY ERİŞİM İÇİN İNDEKS ÇALIŞMASI

   
  Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun[1]ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun[2] geçici 16 ncı ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[3] 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

  Toplam 155 sayfalık bu tebliğde aranılan konu başlığına daha rahat ulaşılabilmek için indeks bilgilerini pdf olarak indirip ctrl-f tuşu ile daha rahat erişim sağlayabilirsiniz.Örneğin hurda kelimesi 2 defa 17 ve 65. sayfalarda konu başlığında yer almaktadır.

  Tebliğin tamamını pdf olarak indirmek için buraya tıklayınız.

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nin indeks bilgisi aşağıda verilmiştir. Indeks bilgilerini pdf olarak indirmek için buraya tıklayınız.

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İNDEKSİ
   Konu  Sayfa
  I- MÜKELLEFİYET 1
  A. VERGİNİN KONUSU 1
  1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler 1
  1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler  1
  1.2. İthalat  1
  1.3. Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler  1
  2. Teslim 2
  3. Teslim Sayılan Haller 2
  4. Hizmet  2
  5. Hizmet Sayılan Haller 2
  6. İşlemlerin Türkiye’de Yapılması 2
  6.1. Mal Teslimlerinin Türkiye'de Yapılması 2
  6.2. Hizmetin Türkiye'de Yapılması 3
  6.3. Uluslararası Taşıma İşleri  3
  B. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 3
  1. Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi  3
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi  3
  2.1. Genel Olarak  3
  2.2. Genel Bütçeli İdareler 3
  2.3. Kamu Kuruluşlarınca Personele Sağlanan Hizmetler  3
  3. Nakil Vasıtaların Satışı  3
  4. Avukatlık Ücretleri  3
  5. Personele Sağlanan Menfaatler  3
  6. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar  4
  6.1. Genel Olarak  4
  6.2. İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar  4
  6.2.1. Verginin Mükellefi  4
  6.2.2. Verginin Beyanı ve Ödenmesi  4
  6.2.3. Aylık Bildirim  4
  6.3. İşlemin Gerçekleşmemesi  4
  7. Adi Ortaklıklarda Vergileme  4
  8. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri  4
  8.1. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi 5
  8.2. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi 5
  9. Yurt Dışına Düzenlenen Turlar  5
  10. Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar 5
  10.1. Promosyon Ürünleri  5
  10.2. Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi 6
  11. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar  6
  11.1. Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi 6
  11.2. Taksitli Satışlar 6
  11.3. Kapıdan Satışlar 6
  12. Profesyonel Futbol Faaliyetleri  6
  12.1. Spor Kulüpleri  6
  12.2. Türkiye Futbol Federasyonu  7
  12.3. Spor Genel Müdürlüğü  7
  12.4. Defter Tutma ve Belge Düzenleme  7
  12.5. İndirim  7
  13. Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki Durumu  7
  14. Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı  7
  15. İlaç Bedelleri  8
  C. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU 8
  1. Mükellef 8
  1.1.Fazla veya Yersiz Uygulanan Vergi  8
  1.1.1.Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar 8
  1.1.2. Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi  8
  2. Vergi Sorumlusu 9
  2.1. KDV’de Tevkifat Uygulaması 9
  2.1.1.KDV Tevkifatının Niteliği 9
  2.1.1.1. Beyan 9
  2.1.1.2. İndirim 9
  2.1.2. Tam Tevkifat Uygulaması 9
  2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler 10
  2.1.2.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 10
  2.1.2.3. Kiralama İşlemleri 10
  2.1.2.4. Reklâm Verme İşlemleri 11
  2.1.3. Kısmi Tevkifat Uygulaması 11
  2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 11
  2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 12
  2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 12
  2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 12
  2.1.3.2.1.2. Kapsam 12
  2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 12
  2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 12
  2.1.3.2.2.2. Kapsam 12
  2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 13
  2.1.3.2.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 13
  2.1.3.2.3.2. Kapsam 13
  2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 13
  2.1.3.2.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 13
  2.1.3.2.4.2. Kapsam 13
  2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri 14
  2.1.3.2.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 14
  2.1.3.2.5.2. Kapsam 14
  2.1.3.2.6. Yapı Denetim Hizmetleri 14
  2.1.3.2.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 14
  2.1.3.2.6.2. Kapsam 14
  2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 14
  2.1.3.2.7.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 14
  2.1.3.2.7.2. Kapsam 14
  2.1.3.2.7.3. Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri 15
  2.1.3.2.8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri 15
  2.1.3.2.8.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 15
  2.1.3.2.8.2. Kapsam 15
  2.1.3.2.9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 15
  2.1.3.2.9.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 15
  2.1.3.2.9.2. Kapsam 15
  2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 15
  2.1.3.2.10.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 15
  2.1.3.2.10.2. Kapsam 15
  2.1.3.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmeti 16
  2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 16
  2.1.3.2.11.2. Kapsam 16
  2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 16
  2.1.3.2.12.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 16
  2.1.3.2.12.2. Kapsam 16
  2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler 16
  2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler 16
  2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri 16
  2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 16
  2.1.3.3.1.2. Kapsam 16
  2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 16
  2.1.3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 16
  2.1.3.3.2.2. Kapsam 16
  2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi 17
  2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 17
  2.1.3.3.3.2. Kapsam 17
  2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 17
  2.1.3.3.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 17
  2.1.3.3.4.2. Kapsam 17
  2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 17
  2.1.3.3.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 17
  2.1.3.3.5.2. Kapsam 17
  2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 17
  2.1.3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 17
  2.1.3.3.6.2. Kapsam 18
  2.1.3.4. Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar 18
  2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır 18
  2.1.3.4.2. Belge Düzeni 18
  2.1.3.4.3. Beyannamenin Düzenlenmesi 18
  2.1.3.4.3.1. Alıcıların Beyanı 18
  2.1.3.4.3.2. Satıcıların Beyanı 18
  2.1.4. Düzeltme İşlemleri 19
  2.1.4.1. Mal İadeleri 19
  2.1.4.2. Matrahta Değişiklik 19
  2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 19
  2.1.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi 19
  2.1.5.1. Genel Açıklamalar 19
  2.1.5.2. İade Uygulaması 20
  2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri 20
  2.1.5.2.2. Nakden İade Talepleri 21
  2.1.5.3. İade Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar 21
  2.1.6. Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 22
  2.1.6.1. Bildirim Zorunluluğu 22
  2.1.6.2. Müteselsil Sorumluluk 22
  Ç. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 22
  1. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi 22
  II. İSTİSNALAR 23
  A. İHRACAT İSTİSNASI 23
  1. Mal İhracı 23
  1.1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı 23
  1.1.1. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı 23
  1.1.2. İstisnanın Tevsiki 23
  1.1.3.  İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 23
  1.1.4. İade 24
  1.1.4.1. Mahsuben İade 24
  1.1.4.2. Nakden İade 24
  1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) 24
  1.2.1. İstisna Belgesi 24
  1.2.2. İstisnanın Şartları 24
  1.2.3. İstisnanın Beyanı 24
  1.2.4. İade 25
  1.2.4.1. Mahsuben İade 25
  1.2.4.2. Nakden İade 25
  2. Hizmet İhracı 25
  2.1. İstisnanın Kapsamı 25
  2.2. İstisnanın Tevsiki ve Beyanı 26
  2.3. İade 26
  2.3.1. Mahsuben İade 26
  2.3.2. Nakden İade 26
  3. Roaming Hizmetleri  26
  3.1. Kapsam 26
  3.2. İstisnanın Beyanı 26
  3.3. İstisnanın Tevsiki 26
  3.4. İade 26
  3.4.1. Mahsuben İade 26
  3.4.2. Nakden İade 26
  4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 26
  4.1. İstisnanın Kapsamı 26
  4.2. İstisnanın Beyanı  27
  4.3. İstisnanın Tevsiki 27
  4.4. İade 27
  4.4.1. Mahsuben İade 27
  4.4.2. Nakden İade 27
  5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)  27
  5.1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar 27
  5.2. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar 27
  5.3. İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar 27
  5.4. Satıcının Uyacağı Esaslar 27
  5.5. Alıcının Uyacağı Esaslar  28
  5.6. Verginin Alıcıya İade Edilmesi  28
  5.6.1. İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması  28
  5.6.2.  İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması 28
  5.6.3. Verginin Elden İadesi 28
  5.6.4. İadenin Avans Olarak Ödenmesi 28
  5.6.5. Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade 28
  5.7. Aracı Firmalar ve Yetkilendirilmeleri 28
  5.7.1. Yetki Belgesi İçin Aranacak Şartlar 28
  5.7.2. Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler 28
  5.7.3. Yetki Belgesinin Verilmesi 28
  5.7.4. Belge Düzeni 29
  5.7.5. Alıcıya İadenin Yapılması 29
  5.8. Satıcının Yükümlülükleri 29
  5.9. İstisnanın Beyanı 29
  5.10. İstisnanın Tevsiki 30
  5.11. İade 30
  5.11.1. Mahsuben iade  30
  5.11.2. Nakden İade 30
  6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 30
  6.1. İstisnanın Kapsamı 30
  6.2. İade  30
  6.2.1. İade Talebinde Aranılacak Belgeler  30
  6.2.2. İade Uygulaması  30
  7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 31
  7.1. İstisnanın Kapsamı  31
  7.2. İade 31
  8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması 31
  8.1. Kapsam 31
  8.2. Tecil-Terkin Uygulanacak Teslimler 31
  8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 31
  8.4. Uygulama Kapsamına Giren Mallar 32
  8.5. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini  32
  8.6. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 33
  8.7. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 33
  8.8. İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik  34
  8.9. İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 34
  8.10. Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması  34
  8.11. İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 34
  8.12. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 34
  8.13. İade 35
  8.13.1. Mahsuben İade 35
  8.13.2. Nakden İade 35
  9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması 35
  9.1. Kapsam 35
  9.2. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler 36
  9.3. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar 36
  9.4. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 36
  9.5. Tecil-Terkin Uygulaması 36
  9.6. İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 37
  9.7. Satıcıların KDV Beyanı 37
  9.8. İade 37
  9.8.1. Mahsuben İade 37
  9.8.2. Nakden İade 37
  B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA  37
  1.Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna 37
  1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna  37
  1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna 38
  1.3. Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler 38
  1.3.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler 39
  1.3.2. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Sipariş Üzerine İmal ve İnşa Edilmesi 39
  1.3.2.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler 39
  1.3.2.2. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler 39
  1.3.3. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna  40
  1.4. İstisnanın Beyanı 40
  1.5. İade 40
  1.5.1. Araç ve Tesislerin Tesliminde 40
  1.5.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde 41
  1.5.3. Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetlerde 41
  1.5.3.1. Faaliyetleri Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşasıyla İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 41
  1.5.3.1.1. Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler   41
  1.5.3.1.2. Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine İmal veya İnşa Edenler 41
  1.5.3.1.2.1. Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler   41
  1.5.3.1.2.2. Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler   41
  1.5.3.2. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetler 42
  1.6. Müteselsil Sorumluluk  42
  2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna 42
  2.1. Kapsam 42
  2.2. İstisna Uygulaması 42
  2.3.Beyan 43
  2.4. İade 43
  2.4.1. Mahsuben İade 43
  2.4.2. Nakden İade 43
  3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna 43
  3.1. Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 43
  3.1.1 Kapsam 43
  3.1.2. İstisnanın Uygulanması 43
  3.2 Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna  44
  3.2.1. Kapsam 44
  3.2.2. İstisnanın Uygulanması 44
  3.3.Beyan 44
  3.4. İade 44
  3.4.1. Mahsuben İade 44
  3.4.2. Nakden İade 45
  3.5. Müteselsil Sorumluluk 45
  4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna 45
  4.1. Kapsam 45
  4.2. İstisnanın Uygulanması 45
  4.3. Beyan 45
  4.4. İade 45
  4.4.1. Mahsuben İade 45
  4.4.2. Nakden İade 46
  5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna  46
  5.1. Kapsam 46
  5.2. İstisna Uygulaması 46
  5.3.Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama 47
  5.4. Bildirim Zorunluluğu 47
  5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi 47
  5.6. İstisnanın Beyanı  47
  5.7. İade 47
  5.7.1. Mahsuben İade 47
  5.7.2. Nakden İade 47
  6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna 47
  6.1. Kapsam 47
  6.2. İstisna Uygulaması 48
  6.3. İstisnanın Beyanı 48
  6.4. İade 48
  6.4.1. Mahsuben İade 48
  6.4.2. Nakden İade 48
  6.5. Müteselsil Sorumluluk Uygulaması 48
  7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna   49
  7.1. Kapsam 49
  7.2. İstisnanın Uygulanması  49
  7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 49
  7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde  49
  7.3. Bildirim Zorunluluğu 49
  7.4. İstisnanın Beyanı 50
  7.5. İade 50
  7.5.1. Mahsuben İade 50
  7.5.2. Nakden İade 50
  7.6. Müteselsil Sorumluluk 50
  8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna 50
  8.1. Kapsam 50
  8.2. İstisnanın Beyanı 50
  8.3. İade 50
  8.3.1. Mahsuben İade 50
  8.3.2. Nakden İade 50
  9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi 51
  9.1. Kapsam 51
  9.2. İade 51
  9.2.1. Mahsuben İade 51
  9.2.2. Nakden İade 51
  10.İstisna Uygulamalarında Alt Sınır 51
  C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI  51
  1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna 51
  1.1. Kapsam  51
  1.2. İstisnanın Beyanı  52
  1.3. İade 52
  1.3.1. Mahsuben İade 52
  1.3.2. Nakden İade 52
  2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna  52
  2.1. Kapsam 52
  2.2. İstisnanın Beyanı  53
  2.3. İade 53
  2.3.1. Mahsuben İade 53
  2.3.2. Nakden İade  53
  Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR 53
  1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 53
  1.1. Kapsam 53
  1.2. İstisnanın Beyanı  53
  1.3. İade 53
  1.3.1. Mahsuben İade 53
  1.3.2. Nakden İade 53
  2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 54
  2.1. Kapsam 54
  2.2. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemlerine İlişkin İstisna Uygulaması 54
  2.3. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması 54
  2.4. İstisnanın Beyanı 54
  2.5. İade 54
  2.5.1. Mahsuben İade 54
  2.5.2. Nakden İade 54
  3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 54
  3.l. Kapsam 54
  3.2. İstisna Uygulaması  55
  3.3. İade 55
  D. İTHALAT İSTİSNASI 56
  1. Yurtiçi Teslimleri KDV’den İstisna Olan Mal ve Hizmetler 56
  2. Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya 56
  2.1. Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi KapsamındaYer Alan Mallar 56
  2.2. Geçici İthalat Yoluyla Getirilen Mallar 56
  2.3. Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar 56
  2.4. Geri Gelen Eşya Kapsamındaki Mallar 56
  3. Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar 56
  E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 57
  1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna  57
  1.1. Kapsam 57
  1.2. İstisnanın Beyanı 57
  1.3. İade 57
  1.3.1. Mahsuben İade 57
  1.3.2. Nakden İade 57
  2. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna 57
  2.1. Kapsam                                 57
  2.2. İstisna Uygulaması 57
  2.3. Beyan 57
  2.4. İade 58
  2.4.1. Mahsuben İade 58
  2.4.2. Nakden İade 58
  3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 58
  3.1. Kapsam 58
  3.1.1.İstisnadan Yararlanacak Projeler 58
  3.1.2.İstisna Kapsamına Giren İşlemler 58
  3.1.3.İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler 58
  3.2.İstisnanın Uygulanması 58
  3.3.Beyan 59
  3.4. İade 59
  3.4.1. Mahsuben İade 59
  3.4.2. Nakden İade 59
  3.5. Müteselsil Sorumluluk 59
  4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna  59
  4.1. Kapsam 59
  4.2. İstisnanın Uygulaması 59
  4.3. İstisnanın Beyanı  59
  4.4. İade 60
  4.4.1. Mahsuben İade 60
  4.4.2. Nakden İade 60
  5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna  60
  5.1. Kapsam           60
  5.2. İstisna Uygulaması 60
  5.3. İstisnanın Beyanı 60
  5.4. İade 60
  5.4.1. Mahsuben İade 60
  5.4.2. Nakden İade 60
  F. SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR 61
  1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar 61
  2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 61
  2.1. Belli Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşleri Yapmak veya Yönetmek Suretiyle İfa Ettikleri Teslim ve Hizmetlerde İstisna 61
  2.2. Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna 61
  2.3. Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna  61
  2.4. BelliKurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna 62
  2.5. Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna 62
  2.5.1. Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar 62
  2.5.2. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği  62
  2.5.3. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge  62
  2.5.4. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge  62
  2.5.5. Kayıt Düzeni ve Beyan 62
  2.6. Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna  62
  2.7. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna   63
  2.7.1. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler  63
  2.7.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır  63
  2.7.3. İstisna Uygulaması  63
  2.8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Kanunlarla Kendilerine Verilen Görev Gereği ve Kuruluş Amaçlarına Uygun Ruhsat, İzin, Onay ve Benzeri Hizmetlerdeİstisna  63
  3. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar  63
  4. Diğer İstisnalar 63
  4.1. Vergiden Muaf Esnaf, Çiftçi ve Serbest Meslek Erbabı 63
  4.2 Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler 64
  4.3.  Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri 64
  4.4. İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması 64
  4.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Kapsamına Giren İşlemler 64
  4.5.1. Banka ve Bankerlik İşlemleri 64
  4.5.2. Sigorta Aracılık İşlemleri 64
  4.5.3. Reasürans İşlemleri  65
  4.6. Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan İşlemler  65
  4.7. Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga Pulu ile  Hurda ve Atık Teslimleri 65
  4.7.1. Değerli Maden, Değerli Kâğıt, Para, Döviz, Menkul Kıymet Teslimleri 65
  4.7.2. Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkların Teslimi 65
  4.7.3. Kıymetli Taş Teslimleri  65
  4.8. Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler  65
  4.9.Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler 65
  4.10. Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları 65
  4.11.Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi 65
  4.12.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Mal ve Hakların Teslimi 65
  4.13. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri 66
  4.14.Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler  66
  4.15. Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri 66
  4.16. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı 66
  4.16.1. Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması 66
  4.16.2. İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Uygulaması 67
  4.16.3. Bankalara Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması 67
  4.17. Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Teslimi (Mortgage-Tutsat)  67
  4.18. Lisanslı Depoculuk Kapsamındaki İşlemler  67
  4.18.1. Kapsam ve İşleyiş 67
  4.18.2. Ürün Senetlerinin, İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi 68
  4.18.3. Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri 68
  4.18.4. Ürün Senetlerinin Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi ve Sorumluluk Uygulaması 68
  4.19. Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri 69
  4.20. Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Verilen Hizmetler 69
  4.21.Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi 69
  4.22. Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri veya Satılması İşlemleri 69
  G. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR 69
  1. Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri 69
  2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler 69
  3. Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri 70
  3.1. İstisnanın Kapsamı 70
  3.2. İstisnanın Uygulanması 70
  3.2.1. İstisna Belgesinin Düzenlenmesi 70
  3.2.2. KDV Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması 70
  3.2.3. KDV Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması 70
  3.2.4. Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması 70
  3.3. İndirim 70
  4.Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri 70
  4.1.Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri  70
  4.2. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması 71
  4.3. Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması 71
  4.4.İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İndirim 71
  5.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri 71
  6. Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri 71
  Ğ. İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI 72
  1. İstisnadan Vazgeçme 72
  1.1.Uygulama 72
  1.2. İstisnadan Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı Durumlar 72
  III. MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM 72
  A.     MATRAH 72
  1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah  72
  1.1. Genel Açıklama 72
  1.2. Tarifeli İşler ile Bedelin Biletle Tahsil Edildiği Hallerde Matrah  72
  2. İthalatta Matrah  73
  3. Uluslar arası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah  73
  4. Özel Matrah Şekilleri  73
  4.1. Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar  73
  4.2. Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri  73
  4.2.1. Altından Mamul Eşya  73
  4.2.2. Gümüşten Mamul Eşya  73
  4.3. Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar  74
  4.4. Tütün Mamulü Teslimleri  74
  4.5. Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı  74
  4.6. Telefon Kartı ve Jeton Teslimi  74
  4.7. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi  74
  5. Matraha Dâhil Olan Unsurlar  74
  5.1. Boş Kaplara Ait Depozitolar  74
  5.2.Vade Farkları  74
  5.3.Kur Farkları  74
  6. Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar  74
  6.1. İskontolar 75
  6.2. Hesaplanan KDV 75
  6.3. Özel İletişim Vergisi  75
  7. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti  75
  B. ORAN 75
  1. Genel Açıklama 75
  1.1. Perakende Satışın Tanımı  75
  1.2. Vade Farkı, Kur Farkı ve Matrahta Değişikliğe Yol Açan İşlemlerde KDV Oranı  75
  1.2.1. Vade Farkları 75
  1.2.2. Kur Farkları 76
  1.2.3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi 76
  1.3. İndirimli Orana Tabi Mallar ile Genel Orana Tabi Malların Birlikte Satılması Halinde Fatura Düzeni 76
  2. İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar 76
  2.1. Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri  76
  2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı  76
  2.1.2.Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirimli Oran Uygulaması  76
  2.1.3. Net Alan  76
  2.2. Finansal Kiralama İşlemleri  76
  2.3. Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler  76
  2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması  77
  2.4.1. Kapsam  77
  2.4.2. Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri  77
  2.4.3. Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu  77
  2.5. Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması  77
  2.5.1. Kapsam  77
  2.5.2. Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV  77
  2.5.3. Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri 78
  2.6. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri  78
  3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması 78
  3.1. İade Tutarının Hesaplanması 78
  3.1.1. Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması 78
  3.1.2. İzleyen Yıl İçerisinde Talep EdilenNakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması 79
  3.1.3.İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV 79
  3.1.3.1.Genel Olarak 79
  3.1.3.2.Stoklarda Yer Alan Mallar 79
  3.1.3.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 79
  3.1.3.4. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 79
  3.2.Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 80
  3.2.1. Genel Olarak 80
  3.2.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 80
  3.2.3. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 81
  3.2.4.Mahsup İşlemi 81
  3.3.Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 81
  3.4.Diğer Hususlar 82
  3.4.1. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 82
  3.4.2.İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 82
  3.4.3. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 83
  3.4.4.Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması 83
  3.4.5. İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler  83
  3.4.6.Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri 84
  3.4.7.Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları 84
  3.5. İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi  84
  3.5.1. Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 84
  3.5.2.Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 84
  3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi 84
  3.6.Açıklamalı Örnek 84
  C. İNDİRİM 86
  1. Vergi İndirimi 86
  2.İndirilemeyecek KDV 87
  2.1. Genel Açıklama 87
  2.2. İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması 87
  2.3. Sigorta Aracılarında KDV İndirimi 87
  2.4. Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi 87
  3. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim 87
  4. Kısmi Vergi İndirimi 87
  4.1. Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Durum  88
  4.2. Diğer Hallerde Kısmi Vergi İndirimi Uygulaması  88
  5. İndirimin Belgelendirilmesi  88
  5.1. Fatura ve Benzeri Belge 88
  5.2. Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi 88
  5.3. Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü 88
  5.4.Verginin Hesaplanması  89
  5.5. Verginin İndirimi 89
  5.6. İndirimin Zamanı  89
  6. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi  89
  6.1. Genel Açıklama 89
  6.2. Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde KDV Uygulaması  89
  IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR 90
  A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER 90
  1. İadesi Talep Edilebilecek KDV 90
  1.1. Kapsam 90
  1.2. İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar 90
  1.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması 90
  1.4. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV  90
  1.5. DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV 90
  2. Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade 91
  2.1. Mahsup Yoluyla İade 91
  2.1.1. Mahsup Edilebilecek Borçlar 91
  2.1.2.  Mahsuben İade Talebi  91
  2.2. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi 91
  3. Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler  91
  4. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler  92
  5. Teminat Karşılığı İade 92
  5.1. Genel Açıklama 92
  5.2. Teminat Türleri  92
  5.3. Teminat Miktarları  92
  5.4. Teminat Mektuplarının İadesi 92
  5.5. Teminat Mektuplarının Teyidi 92
  6. Vergi İnceleme Raporu ile İade 92
  7. İade Talebinde Aranan Belgeler 92
  7.1. İade Talep Dilekçesi 93
  7.2. İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi 93
  7.3. İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi 93
  7.4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu 93
  7.5. Satış Faturaları Listesi 93
  B. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) 93
  1. İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler 93
  1.1. Genel Şartlar 93
  1.2. Özel Şartlar 94
  1.2.1. İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından 94
  1.2.1.1. İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar: 94
  1.2.1.2. Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç): 94
  1.2.2. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından 94
  2. İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 94
  3. İTUS Sertifikasının İptal edilmesi 94
  C. HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)  95
  1. HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler 95
  2. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 95
  3. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi  95
  D. DİĞER HUSUSLAR 96
  1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması 96
  2. Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade 96
  3. Kamuya Ait Kuruluşlara İade 96
  4. İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri 96
  5. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler 96
  6. İade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere İlişkin Saklama ve İbraz Yükümlülüğü 96
  7. Yoklama ve Değerlendirme 97
  8. Kayıt Düzeni 97
  E. ÖZEL ESASLAR 97
  1.Ortak Hükümler 97
  1.1.Amaç 97
  1.2. Belge Kavramı 98
  1.3.Özel Esaslara Tabi Mükellefler 98
  1.4. Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler 98
  1.5. Olumlu Rapor 98
  1.6. Olumsuz Rapor 98
  1.7. Genel Esaslar 98
  2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi 98
  2.1. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler 98
  2.2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar  99
  3.Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar 99
  3.1.Sahte Belge Kavramı 99
  3.2.Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar 99
  3.3.Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar 99
  3.4.Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar 99
  3.5. Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar 100
  4.Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar 100
  4.1.Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı 100
  4.2. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar 100
  4.3. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar 100
  4.4.Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar 100
  4.5.Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar 101
  5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat 101
  6. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri 101
  6.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri 101
  6.1.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 101
  6.1.2. Genel Esaslara Dönüş  101
  6.2. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar  101
  6.2.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 101
  6.2.2. Genel Esaslara Dönüş  102
  7. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  102
  7.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar  102
  7.1.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  102
  7.1.2. Genel Esaslara Dönüş  102
  7.2. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar  102
  7.2.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  102
  7.2.2. Genel Esaslara Dönüş  102
  8. İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması 102
  9. Diğer Tespitler 103
  9.1. Adresinde Bulunamama 103
  9.2. Defter ve Belge İbraz Etmeme 103
  9.3. Beyanname Vermeme 103
  9.4. İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler 103
  10. Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler 103
  11. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar  104
  12. Geçiş Hükümleri 104
  V. VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ 105
  A. VERGİLENDİRME USULLERİ 105
  B. VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI  105
  1. Vergilendirme Dönemi 105
  2. Beyan Esası 106
  2.1. Genel Açıklama 106
  2.2. Şahıs Şirketlerince Verilecek Beyannameler 106
  2.3.  Sigorta Aracıları Tarafından Verilecek Beyannameler  106
  3. Beyanname Verme Zamanı 106
  4. Beyanname Çeşitleri 106
  C. TARH İŞLEMLERİ  106
  1. Tarh Yeri 106
  2. Tarhiyatın Muhatabı 107
  3. Tarh Zamanı 107
  D. VERGİNİN ÖDENMESİ  107
  VI. USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 107
  A.USUL HÜKÜMLERİ 107
  1. Kayıt Düzeni 107
  B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 107
  1. Verginin Gider Kaydedilemeyeceği  107
  2. Müteselsil Sorumluluk  107
  2.1. Kapsam  107
  2.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar  107
  2.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar  108
  2.2. Uygulama  108
  C. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 108
  D. YÜRÜRLÜK 108
  EKLER DİZİNİ 109
  EK 1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ 110
  EK 2:İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT BİLDİRİM 111
  EK 3: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ 112
  EK 4: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT ÖZEL FATURA 113
  EK 5: YABANCI FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARI İLE TAŞIMACILARIN İADE TALEP FORMU 114
  EK 6: 3065 SAYILI KANUNUN (13/a) MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER 115
  EK 6A:  ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 115
  EK 6B:ARAÇLARIN TADİL, ONARIM VE BAKIMINA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 116
  EK 6C: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA EDENE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (Bizzat İmal ve İnşa Edenler ile Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler) 118
  EK 6D:  ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA ETTİREN FİRMAYA VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 120
  EK 6E:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olanlar İçin) 122
  EK 6F:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin) 124
  EK 7: 3065 SAYILI KANUNUN (13/c) BENDİNDE DÜZENLENEN PETROL ARAMA FAALİYETLERİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER 126
  EK 7A: PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİEK 7B: PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 126
  EK 7B: PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 127
  EK 7C: İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ 128
  EK 7D: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 129
  EK 7E: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin) 131
  EK 8: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER 133
  EK 8A: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ 133
  EK 8B: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 134
  EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLEREK 9A: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 136
  EK 9A:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNASI BELGESİ ÖRNEĞİ 136
  EK 9B:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM FORMU 137
  EK 10: 3065 SAYILI KANUNUN (13/e)  BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 138
  EK 11: 3065 SAYILI KANUNUN (13/f) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER 140
  EK 11A: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞU TARAFINDAN ASIL YÜKLENİCİYE VERİLEN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 140
  EK 11B: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA KDV KANUNUNUN (13/f) MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERE AİT LİSTE ÖRNEĞİ 141
  EK 11C: YÜKLENİCİLERİN TESLİM VE İFALARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 142
  EK 11D: YÜKLENİCİ FİRMALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT LİSTE 143
  EK 12: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE VEYA ONUN NAMINA ORTAK SAVUNMA AMACIYLA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMASI İÇİN TALEP BELGESİ 144
  EK 13: 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ 145
  EK 14: 6111 SAYILI KANUNUN GECİÇİ 16 NCI MADDE UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 147
  EK  15: 3065 SAYILI KANUNUN (17/2-d)  BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 148
  EK 16: LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLÂT BELGESİ 149
  EK 17: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM VE/VEYA İFA EDİLMEK ÜZERE YAPILACAK BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM ALIMLARINA YÖNELİK KDV İSTİSNA BELGESİ 150
  EK 18: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 151
  EK 19: İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU 152
  EK 20: İTUS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ 153
  EK 21: HİS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ 154

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 22-05-2014 tarihinden beri 10004 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.66307.67687.65767.6883
  EUR8.92778.94388.92158.9572
  GBP9.74199.79279.73519.8074

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 53    
     Bugün : 12.189    
     Bu Ay : 288.609    
     Bu Yıl : 2.883.960    
     Toplam : 23.116.360    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats