Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  RAMAZAN YARDIM PAKETLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  Özellikle ramazan aylarına münhasır olmak üzere son yıllarda bir gelenek haline gelen erzak paketlerinin mükellefler tarafından dağıtımına ilişkin vergisel değerlendirmeler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  Uygulamada bedelsiz olarak verilen bu gibi ayni yardımlar tereddütlere yol açmakta ve vergilendirme ve muhasebeleştirme noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

  Personele Verilen Erzak Paketleri (Ayni Yardım)

  GVK’nun 61. Maddesi’nde ücret aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

  “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

  Görüldüğü gibi ayın şeklinde yapılan ödemelerin ücret olduğu açıkça belirtilmiştir.

  İlgili kanunun istisna ve muafiyetler kısmında ise ayni yardımlara yönelik istisnalar sayılmış olup ayni yardım niteliğindeki ramazan paketleri bu istisnalar arasında yer almadığından ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

  KDV Kanunu’nun 3. Maddesinde düzenlenen hükme göre; vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi katma değer vergisi uygulaması açısından teslim sayılmaktadır. Bu sebeple yapılan işlem aynı zamanda katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmektedir.

  KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/B-5. Bölümünde belirtildiği üzere; KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutulmaz:

  a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,

  b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi,

  c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma hizmetleri,

  ç) Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası.

  İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi için yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru olan bu masraflar, maliyetin bir parçası olduğundan, personele tahsis sırasında vergiye tabi tutulmaz, bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilir.

  Buna göre katma değer vergisi açısından durum ilgili ayni yardımlara ilişkin alış sırasında ödenen katma değer vergisinin indirilmemesi yönündedir. Eğer indirim konusu yapılmış ise ayni yardımın yapıldığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılıp ilave edilecek katma değer vergisi olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

  Özetleyecek olursak;

  Ayni yardım niteliğinde olan ramazan paketlerinin personele teslim edilmesi dolayısıyla;

   1) KDV dahil toplam tutar net ücret olarak dikkate alınmalıdır.

  2) Bu net ücret her bir personelin içinde bulunduğu gelir vergisi dilimine dair gelir vergisi oranı (+) damga vergisi oranı toplamına göre brütleştirilecektir.

  3) Brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanacaktır.

  4) Ayni yardımlar için sigorta primi ve işsizlik sigortası pirimi hesaplanmayacaktır.

  5) Ramazan paketi alışları sırasında ödenen KDV indirilmeyecek veya daha önce indirim konusu yapılmışsa bordronun düzenlendiği ay indirim ile ilgili iptal kaydı yapılacaktır.

  Söz konusu işleme ait muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibi olacaktır:

  Alım Faturasının Muhasebe Kaydı

   157-Diğer Stoklar         100,00  

   191-İndirilecek KDV       18,00  

                                     320-Satıcılar                   118,00

   Personelin % 15 gelir vergisi diliminde olduğunu varsaydığımızda 118,00 TL tutarın brütü damga vergisi oranı da dikkate alınarak 140,07 TL olmaktadır. (Gider hesabı personelin durumuna göre 720, 730, 740, 750, 760 ve 770 hesaplara kaydedilmelidir.)

   Ayın Olarak Verilen Yardımın Muhasebe Kaydı

   770-Genel Yönetim Giderleri            140,07

                             335-Personele Borçlar               118,00

                             360-Ödenecek Vergi ve Fonlar   22,07

  (%15 Gelir Vergisi : 21,06)  (%07,59 Damga Vergisi : 1,06)

  335-Personele Borçlar                118,00

                            157-Diğer Stoklar                       100,00

                            391-İlave Edilecek KDV                 18,00
                 

  Unutulmamalıdır ki, örnekte personelin tamamı için %15 vergi oranı dikkate alınmış olmakla birlikte her bir personel içi ayrı ayrı ayni yardımın yapıldığı dönemde kümülatif matrahına göre vergilendirilmesi gereken vergi oranı dikkate alınmalı ve brütleştirme buna göre yapılmalıdır.

  Vakıf ve Derneklere Bağışlanan Erzak Paketleri

  Herhangi bir statüsü bulunmayan vakıf ve derneklere yapılan bağışların vergi matrahından düşülmesi mümkün değildir. Ancak bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere makbuz karşılığı yapılan ayni yardımlar vergi matrahının %5’i ilesınırlı olmak üzere vergiden düşülebilecektir.

  Ayrıca gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan vakıf ve derneklere yapılan ayni yadımların ise tamamı vergi matrahının hesaplanması sırasında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

  Her iki durumda da mükelleflerce fatura düzenlenmesi ve açıklama kısmına bunun bağış ve yardım karşılığı bir teslim olduğu yazılmalıdır.

  Erzak Paketlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı

  Bu arada bu erzak paketlerini hazırlayan mükellefler, özellikle söz konusu paketler farklı oranlara tabi mallar içeriyorsa ve paket tek bir tutar olarak fiyatlandırılmış ise en yüksek orana sahip ürünü esas alarak katma değer vergisi hesaplayacaklardır. Ancak; paket içindeki ürünlerin, fatura veya benzeri vesikalarda ayrı ayrı fiyatlandırılarak, ayrı kalemler halinde gösterilmesi durumunda ise; her bir ürüne, ürünün tabi olduğu katma değer vergisi oranının uygulanacağı tabidir.

  Saygılarımızla,

  Referans Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-07-2014 tarihinden beri 19547 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 37    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 393.394    
     Bu Yıl : 828.284    
     Toplam : 21.060.684    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats