Pratik Bilgiler
 • 2023 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2023 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
   

   

    TARİH : 11.04.2014
  SAYI : 17192610-120[ÖZG-2014-12]-109
  KONU : Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, seyyar olarak park, bahçe, dış mekan - açık havada boş zamanlarınızda fotoğraf çekimi (hatıra fotoğrafı, site profil fotoğrafı vs) ile fotoğraf makinenizin video çekme özelliğini kullanarak kısa hatıra yada tanıtıcı video çekimi yaptığınız belirtilerek,

   

  • Fotoğraf çekimleri ve kameramanlığınız neticesinde herhangi bir fotoğraf baskısı yada albüm baskısı gibi ek mal ve ürünler teslim edilmeyip sadece fotoğrafların yada videoların internet ortamında kullanımı için sayısal - dijital kopyalarını sunduğunuzda, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız,

    

  • Fotoğraf çekimlerinden elde edilen sayısal-dijital fotoğrafların sahiplerine baskı atölyesinde yada albümcüde albüm haline getirtilip teslimi durumunda vergisel durumunuzun nasıl olacağı,

    

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak konuyla ilgisi olmayan bir firmada çalışmanızın vergiden muaf esnaf olarak değerlendirilmenize mani olup olmayacağı hususlarında,

  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

  Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;" hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." denilmiştir.

  Diğer taraftan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde;

  "Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca);

  ...

  c) Diğer mal alımları için %5

  d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

  vergi tevkifatı yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

  Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 nci ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiş olup, söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 12.01.1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler ile 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir belediye sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşan mükellefler, 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

  Konu ile ilgili olarak, yayımlanan 183 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "5/b" bölümünde, "Götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerden her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Emtia alım-satımının sabit bir işyerinde, seyyar olarak, toptan veya perakende yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu işi yapan götürü usule tabi olan mükellefler, bu kapsamda değerlendirileceklerdir." açıklamasına yer verilmiştir.

  Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; söz konusu faaliyetinizi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeksizin ve bir işyeri açmaksızın seyyar olarak yapmanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendigereğince esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

  Öte yandan, işyeri açmaksızın seyyar olarak fotoğraf çekim işini 94 üncü maddede sayılan kişi veya kuruluşlara yapmanız durumunda, bu satış karşılığında anılan kişi veya kurumlar tarafından yapılacak ödemeler üzerinden 94 üncü maddenin 13 numaralı bendigereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

  Diğer tarafatan, söz konusu faaliyetinizi sabit bir işyeri açarak veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmanız durumunda ise gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmekte olup, bu durumda;

   

  • Faaliyetinizde kullanılan her türlü malzeme (albüm, CD, DVD vb.) müşterilerinize ait olmak üzere sadece fotoğraf veya video çekimi işiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmaya ilişkin genel ve özel şartları topluca taşımanız kaydıyla basit usulde faydalanmanız mümkün bulunmakta,

    

  • Faaliyetinizde kullanılan malzemelerin (albüm, CD, DVD vb.) tarafınızdan temin edilerek yapılması durumunda ise, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda mükellefiyetinizin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, esnaf vergi muaflığından faydalananların başka bir işte sigortalı olarak çalışmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  02 Ekim 2023, Pazartesi
  2023-10-02 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD27.404427.453727.385227.4949
  EUR28.928028.980228.907829.0236
  GBP33.315333.489033.292033.5393

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 17    
     Bugün : 9.855    
     Bu Ay : 22.593    
     Bu Yıl : 2.410.767    
     Toplam : 33.669.055    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats