Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRELERİ

  KVK 17.maddesinde tasfiye işlemleri ve beyanname verilme süreleri ayrıca belirtilmiştir .Bu madde kapsamında;

  Tasfiye giriş tarihi: Genel kurulda alınan tasfiye kararının tescil edildiği tarihte başlar.(KVK 17-1/a)

  Tasfiye bitiş tarihi: Tasfiye bitiş kararının tescil edildiği tarihte sona erer.(KVK 17-1/a)

  Tasfiye dönemi: Tasfiyeye girdiği tarihten tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.(KVK 17-1/b)

  Tasfiye döneminde kar beyanı ve tasfiyenin zararla sonuçlanması: Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir. (KVK 17-1/c)

  Tasfiye dönemi zaman aşımı: Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.(KVK 17-1/ç)

  Tasfiyeden vazgeçilmesi: Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz  Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar. (KVK 17-1/d)

  Tasfiye beyannameleri: 5520 sayılı KVK’nun 14.maddesinde tam mükellefiyet esasında faaliyetine devam eden şirketlerin KV beyannamesinin hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar (01.04.201../25.04.201..) verileceği belirtilmiştir.

  Tasfiyeye giriş KV beyannamesi; tasfiye başlangıç tarihinden itibaren (hesap döneminin başından tasfiye kararının tescil edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ifade edilmektedir) KVK 14.maddesinde yazılı sürelerde  (hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar)vergi dairesine verilir

  Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi;  tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.(KVK 17-2)

  Konuya ilişkin beyanname veriliş tarihlerinin gösteren örnek aşağıda sunulmuştur.

  Şirketin tasfiye giriş tarihi: 10.05.2012

  Şirketin tasfiye bitiş tarihi: 20.02.2014

  Tasfiye giriş tarihi (Tasfiye kararının tescil tarihi) 10.05.2012 ise bu şirket 01.01.2012-09.05.2012 tarih aralığına ait kıst dönem için tasfiye giriş KV beyannamesini Mayıs ayını takip eden 4. Ay olan Eylül ayının 1.gününden 25.günü akşamına kadar vergi dairesine verebilecektir.

  İlk tasfiye dönemine ait (10.05.2012-31.12.2012 tarih aralığı) KV beyannamesi yine KVK 14. Maddesinde belirtilen sürede (01.04.2013-25.04.2013) vergi dairesine verilecektir.

  İkinci tasfiye dönemine ait (01.01.2013-31.12.2013 tarih aralığı) KV beyannamesi de KVK 14.maddesi uyarınca verilmesi gerekir. (01.04.2014-25.04.2014)Dikkat bu örnekte tasfiye bitiş tarihi dolayısıyla 2.dönem KV beyannamesinin tasfiye sonu KV beyannamesi ile birlikte verilmesi gerekecektir.Konuya ilişkin özelge örneği aşağıda sunulmuştur.

  Tasfiyenin sonuçlandığı tarih (Tasfiye bitiş kararının tescil edildiği tarihte sona erer) 20.02.2014 olduğundan KVK 17-2 maddesine göre 30 gün içinde tasfiye kapanış KV beyannamesi verilecektir.

  Tasfiye kapanış kararının tescil edildiği gün sayılmadan ertesi gün süre başlar.

  Şubat 21-22-23-24-25-26-27-28 (8 gün)

  Mart 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (22 gün) toplam 30 günlük süre hesaplanır.

  21.02.2014 tarihinden 22.03.2014 tarihine kadar şirket tasfiye sonu KV beyannamesini vergi dairesine vermek zorundadır. Örneğimizde tasfiye kapanış beyannamesi 2013 yılına ait KV beyannamesinin verilme süresinden önce tahakkuka bağlandığından( 22 Mart 2014), 1 Nisan- 25 Nisan 2014 tarihlerinde verilmesi gereken 2013 yılına ait KV beyannamesi tasfiye sonu KV beyannamesi ile birlikte verilecektir.

  SMMM Lütfi Gülbenk

   

  Başlık Tasfiyenin bir önceki döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce tamamlanması halinde her iki dönem beyannamesinin ne zaman verileceği hk.
  Tarih 18/05/2010
  Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-104
  Kapsam
   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

   

   

   

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-104

  18/05/2010

  Konu

  :

  Tasfiye dönemi beyannamesinin verilme zamanı

   

   

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin .../.../2008 tarihinde tasfiyeye girmiş olduğunu ve tasfiye girişine ait ortaklar kurulu kararının .../.../2008 tarihinde tescil ve ilan edildiğini, şirketinizin tasfiye sonu kapanışına ait ortaklar kurulu kararının ise .../.../2010 tarihinde tescil edildiğini, 01/01/2010-27/01/2010 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin 30 günlük yasal süre içinde ilgili vergi dairesine kağıt ortamında yani elden verildiğini belirterek, 01/01/2009-31/12/2009 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken yasal süresi hakkında Müdürlüğümüz görüşünü sormaktasınız.

  Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Tasfiye" başlıklı 17 nci maddesinde,

  "(1) Tasfiye dönemi: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.

  a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

  b) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

  ...

  (2) Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir."

  hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında, tasfiye ve birleşme halinde tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergilerin, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödeneceği, tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergilerinin de aynı süre içinde ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

  Bu hükümler çerçevesinde, 01/01/2009-31/12/2009 tasfiye dönemine ait tasfiye beyannamesini 2010 yılının Nisan ayı içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ancak tasfiyenin, beyanname verme süresinden önce yani .../01/2010 tarihinde sonuçlanması nedeniyle, bu beyannamenin tasfiye sonu beyannamesi ile birlikte yani tasfiyenin bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde verilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, tasfiye 27/01/2010 tarihinde sonuçlandığından, tasfiye dönemi beyannamesi ile tasfiye sonu beyannamesinin 26/02/2010 tarihine kadar  verileceği hususu tabiidir. 

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-09-2014 tarihinden beri 66387 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 19    
     Bugün : 291    
     Bu Ay : 305.880    
     Bu Yıl : 2.901.231    
     Toplam : 23.133.631    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats