Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  VERGİ İNCELEMESİ VE ZAMAN AŞIMI

  1. Zaman Aşımı

  VUK unun 114 üncü maddesinde, vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergilerin zaman aşımına uğrayacağı belirtilmiş,gene VUK unun 374 üncü maddesinde vergi ziyaı cezasının bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın birinci gününden başlayarak beş yıl içinde kesilmesi gerektiği belirtilmiştir. VUK unun bu hükümleri ana ilkelerdir. Başka bir anlatımla beş yılda tarh ve tebliğ edilmeyen vergi ve ceza zaman aşımına uğrar beş yıl geçtikten sonra tarh ve tebliğ edilen vergi ve ceza tahakkuk etmez ve dolayısıyla tahsil edilemez. 114 üncü maddenin ikinci fıkrası bu ilkenin istisnasıdır.

  VUK unun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında matrah takdiri için takdir komisyonuna baş vurulmasının zaman aşımını durduracağı belirtilmiştir. Bu hüküm, çok özel durumlar için konmasına (vergi incelemesi sırasında takdir nedeni bulunması nedeniyle vergi tarhı için takdir komisyonu kararının gerekmesi gibi) karşın, vergi idaresi tarafından zaman aşımını durdurmanın bir çaresi olarak kullanılmış, böylece, zaman aşımı süresi içinde tarh ve tebliğ edilemeyeceği anlaşılan vergi ve ceza tarhı takdir komisyonuna gönderilerek zaman aşımı yıllarca uzatılabilmiştir.

  Ancak Anayasa Mahkemesi, 114 üncü maddenin takdir komisyonuna başvurunun zaman aşımını durduracağı biçimindeki ikinci fıkra hükmünde bir sınırlama olmamasını anayasaya aykırı bularak, bu hükmü 8.1.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile iptal etmiş, “iptal edilen fıkranın doğuracağı hukuksal boşluğu,kamu yararını ihlal edici nitelikte” görerek, iptal hükmünün, kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Bu karar gereğince VUK unun iptal edilen 114 üncü maddesinin son fıkrası yeniden düzenlenmiş ve takdir komisyonunda bekleme süresi bir yılla sınırlandırılmıştır.

  Bu sirkülerimizde, vergi incelemesinin başlamasından sonra, matrahın takdir komisyonuna sevkinin zaman aşımının uzamasına etkisini irdeleyeceğiz.

  2. Vergi incelemesinin başlamasından sonra, matrahın takdir komisyonuna sevkinin zaman aşımının uzamasına etkisi

  Vergi incelemesi ile saptanan re’sen takdir nedenine göre matrahın takdir komisyonuna sevk edilmesinin zaman aşımını durdurup durdurmayacağı tartışmalıdır. Vergi idaresi vergi incelemesi başladıktan sonra, inceleme, rapor düzenleme, düzenlenen rapora göre hesaplanan vergi ve cezanın tebliği, zaman aşımı süresi içinde tamamlanamayacaksa, matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmekte, böylece inceleme sonucu tarh edilecek verginin zaman aşımına uğraması önlenmek istemektedir. Biz bunu yasaya açıkça aykırı görüyoruz. Vergi incelemesi ve takdir komisyonuna sevk işlemlerinin birlikte yapılamayacağı görüşündeyiz. Çünkü;

  VUK unun 114 üncü maddesinin son fıkrası, aynı yasanın re’sen takdiri düzenleyen 30 uncu maddesi ile uyumludur. VUK unun 30 uncu maddesinde verginin re’sen tarh edilebilmesi için matrahın takdir komisyonunca belirlenmesi ve belirlenen bu matraha göre vergi ve cezanın tarh edilmesi zorunlu idi. Re’sen tarhiyatın dayanağının inceleme raporu değil, takdir komisyonu kararı olması gerekiyordu. İnceleme raporu takdir komisyonu için bir veri niteliğinde idi. Takdir komisyonu inceleme raporundaki matrahtan az ya da çok matrah takdir edebilirdi. Bu nedenle VUK unun 114 üncü maddesine matrahın takdir komisyonuna sevkinin  zaman aşımını durduracağı hükmü konmuştu. Ancak  22.1.1983 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 2791 sayılı yasa ile VUK unun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmış ve “İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı re’sen takdir olunmuş sayılır” hükmü getirilmiştir. Yani bu hükme göre inceleme elemanının takdir komisyonu yerine matrahı takdir etme yetkisi vardır. Dolayısıyla matrah takdiri için, bu takdir yetkisinin kullanılmaması ve takdir komisyonuna başvurulmasının yasal dayanağı yoktur. İncelemeye başlandıktan sonra matrah takdir komisyonuna sevk edilerek zaman aşımı süresi uzatılamaz.

  Diğer yandan, beyannamenin verilmemesi gibi bazı takdir nedenleri dışındaki takdir nedenleri vergi incelemesi ile saptanabilir. Vergi incelemesinin hemen başında  örneğin defterin tasdik edilmemesi gibi bir takdir nedeni saptanmışsa, matrahın takdir komisyonuna sevki için vergi dairesine yazı yazılması ve zaman aşımı dolduktan sonra incelemenin tamamlanıp inceleme raporuna bağlanması ve bu inceleme raporuna göre takdir komisyonunun matrah takdir etmesi böylece zaman aşımının uzatılması mümkün değildir. Bu durumda incelemeye başlamanın zaman aşımını durdurduğu anlamında bir uygulama yaratılmış olur. Oysa VUK unun 114 üncü maddesinde ancak takdir komisyonuna sevk işleminin zaman aşımını durduracağı hükme bağlanmıştır. Bunun dışındaki nedenlerle zaman aşımını durdurmanın, dolayısıyla uzatmanın yasal dayanağı olamaz. İnceleme elemanının saptadığı matrah takdir komisyonunca saptanan matrah sayıldığına göre, zaman aşımı dolmadan matrahın takdir için takdir komisyonuna sevk edilmesinin yasal dayanağı yoktur.

  YMM Şefik ÇAKMAK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-12-2013 tarihinden beri 11666 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 23    
     Bugün : 435    
     Bu Ay : 306.024    
     Bu Yıl : 2.901.375    
     Toplam : 23.133.775    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats