Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİLERİN SGK BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAK?

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 5. madde ile doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren kadın işçiler ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere yarım çalışma ödeneği verilmesine imkan sağlanmıştır.

  Kapsama girenler

  Yarım çalışma ödeneği kapsamına,

  -Doğum sonrası analık hali iznini kullanan kadın işçiler,

  -Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler

  girmektedir.

  Yarım çalışma ödeneğine hak kazananlara verilen hizmetler

  Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanan işçilere;

  -30-60-90 veya 180 gün süreyle yarım çalışma ödeneği verilmekte,

  -Yarım çalışma ödeneğinin verildiği süreler zarfında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma şartları

  Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için;

  - İşçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

  - İşçinin haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması,

  -Analık hali izninin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işveren ve işçi tarafından imzalanmış  “Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi” ile en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunulması,

  gerekiyor.

  Yarım Çalışma Süresi

  Yarım çalışma süresi;

  - Birinci doğumda 60 gün,

  - İkinci doğumda 120 gün,

  -Sonraki doğumlarda ise 180 gündür.

  Çoğul doğumlarda yukarıda belirtilen sürelere 30 gün eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması hâlinde ise bu süreler 360 gün olarak uygulanmaktadır.

  Yarım Çalışma Ödeneği Süresi

  Yarım çalışma ödeneğinin süresi;

  - Birinci doğumda en fazla 30 gün,

  - İkinci doğumda en fazla 60 gün,

  - Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün,

  -Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gündür.

  Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.

  Yarım çalışma ödeneğinin miktarı

  Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

   

  Yarım çalışma ödeneği alan işçilerin SGK bildirimleri işverenleri tarafından nasıl yapılacak

  1- Eksik gün nedeni:

  Yarım çalışma ödeneğine hak kazanan ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş işçiler için işverenlerince düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni olarak;

  -23 Yarım çalışma ödeneği

  -24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

  seçeneklerinden uygun olan seçenek tercih edilecektir.

  Örneğin, yarım çalışma ödeneğine hak kazanan bir işçinin;

  -Ay içinde 15 gün çalıştığı 15 gün yarım çalışma nedeniyle ücretsiz izinli olduğu düşünüldüğünde, eksik gün nedeni olarak “23- Yarım çalışma ödeneği” seçeneği tercih edilecektir.

  -Ay içinde 10 gün çalıştığı, 5 gün de istirahatli olduğu düşünüldüğünde, eksik gün nedeni olarak “24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler” seçeneği tercih edilecektir.

  2-Prim gün sayısı:

  Yarım çalışma ödeneğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen “Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul Ve Esaslar” da açıklanmıştır.

  Usul ve Esasların 6/7 fıkrasında, “Yarım çalışma ödeneği süresi, aylık olarak on beş günü geçmemek üzere işveren tarafından bildirilen ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hesaplanır. Gün sayısının kesirli olarak bulunması halinde tama iblağ edilen kısmı işveren tarafından, diğer kısmı İŞKUR tarafından ödenir. Yarım çalışma ödeneğinin başladığı ve sona erdiği ay içerisindeki fiili gün sayısını aşmayacak şekilde ödeme gün sayısı belirlenir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Buna göre analık halinin izin süresi 25/9/2019 tarihinde sona eren bir işçinin birinci doğum nedeniyle 60 gün süreyle yarım çalışma yapacağı düşünüldüğünde, yarım çalışma süresi 26/9/2019 tarihinde başlayıp, 25/11/2019 tarihinde son erecektir. Bu durumda,

  - 1/9/2019 ila 25/9/2019 tarihleri arasındaki sürelerde (ücret ödenmemesi kaydıyla) analık hali izni nedeniyle istirahatli olmasından dolayı prim günü olamayacağından ayın kalan 5 gününün yarısı tama iblağ edilerek 2019/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 3 gün, eksik gün sayısı 27 gün, eksik gün nedeni 24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler seçeneği tercih edilerek,

  -1/10/2019 ila 31/10/2019 tarihlerine ilişkin 2019/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 15 gün, eksik gün sayısı 15 gün, eksik gün nedeni 23-Yarım çalışma ödeneği seçeneği tercih edilerek,

  -1/11/2019 ila 25/11/2019 arasındaki 25 günün yarısı tama iblağ edilerek bulunan 13 gün ile 26/11/2019 ila 30/11/2019 tarihleri arasındaki 5 gün toplanarak 2019/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde prim gün sayısı 13 + 5 = 18 gün, eksik gün sayısı 12 gün, eksik gün nedeni 23 Yarım çalışma ödeneği seçeneği tercih edilerek,

  SGK’ya bildirim yapılacaktır.

  Dolayısıyla yarım çalışma süresinin tama iblağ edildiği durumlarda, işveren tarafından 1 günlük fazla prim günü bildirilmesi (yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere 3 + 15 + 18 = 31 gün) durumuyla karşılaşılacaktır.

  Bu durumda İŞKUR tarafından;

  2019/Eylül ayına ilişkin 2 gün

  2019/Ekim ayına ilişkin 15 gün

  2019/Kasım ayına ilişkin 12 gün olmak üzere toplam da 29 gün için yarım çalışma ödeneği verilecek ve SGK’ya toplam 29 günlük prim bildirimi yapılacaktır.

  İşçinin analık hali izninin devam ettiği süreler zarfında çalışmamasına rağmen işvereni tarafından  bu süreler için de atıfet kabilinde ücret ödenmesi halinde, analık hali izninin devam ettiği süre ve yarım çalışma süresinin toplamı kadar SGK bildirimi yapılacaktır.

  Haliyle, yukarıda belirtilen örnekteki işçinin analık hali izninin devam ettiği 1/9/2019 ila 25/9/2019 tarihleri arasındaki süreler için işveren tarafından ücret ödemesi yapıldığı, 26/9/2019 ila 30/9/2019 tarihleri arasında yarım çalışma yaptırıldığı düşünüldüğünde, 2019/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 28 gün, eksik gün sayısı 2 gün, eksik gün nedeni 23- Yarım çalışma ödeneği seçeneği tercih edilerek bildirim yapılacaktır.

  İşçinin yarım çalışma süresi içinde istirahatli olması veya kısmi süreli çalışması gibi durumlar, yarım çalışma ödeneğinin süresini değiştirmeyecektir.

  Dolayısıyla 26/9/2019 ila 25/11/2019 tarihleri arasında yarım çalışma ödeneğine hak kazanmış işçinin çeşitli nedenlerle bu süreler zarfında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışmamış olması halinde yarım çalışma süresi ve yarım çalışma ödeneğinin süresi her halükarda 25/11/2019 tarihinde sona erecektir.

  Ayrıca, işçinin yarım çalışma süresi içinde çeşitli nedenlerle yarım çalışma süresi kadar da çalışamadığı durumlarda, işveren tarafından çalıştığı süreye göre ücret ödenecek ve çalıştığı süre kadar prim bildirimi yapılacaktır.

  Örneğin, 26/9/2019 ila 25/11/2019 tarihleri arasında yarım çalışma ödeneğine hak kazanmış işçinin 2019/Ekim ayında 8 gün istirahatli olduğu, kalan 22 günün yarısında (11 gününde) yarım çalışma yaptığı düşünüldüğünde, 2019/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde işveren tarafından prim ödeme gün sayısı 11 gün, eksik gün sayısı 19 gün, eksik gün nedeni 24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler seçeneği tercih edilerek SGK bildirimi yapılacaktır.

  Bu durumda, 2019 Ekim ayı için İŞKUR tarafından da işveren tarafından bildirilen 11 gün üzerinden yarım çalışma ödeneği verilerek, işçi adına 11 günlük SGK bildirimi yapılacaktır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 14-09-2019 tarihinden beri 3139 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Temmuz 2020, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84676.85906.84196.8693
  EUR7.73567.74957.73027.7611
  GBP8.54208.58658.53608.5994

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 30    
     Bugün : 11.385    
     Bu Ay : 52.278    
     Bu Yıl : 2.050.503    
     Toplam : 22.282.903    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats