Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Yurtdışı Gündelikler

  Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
  Madde - 1:
  (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.
   
  (2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
   
  Madde - 2:
  (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
   
  (2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
   
  (3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.
   
  Madde - 3:
  (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.
   
  (2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
   
  Madde - 4:
  (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.
   
  (2) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, % 40’ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
  a.     I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,
  b.     IV-VII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden,
  fazla olamaz.
   
  (3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.
   
  (4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.
   
  Madde - 5:
  (1) Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirilmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince konaklama bedelinin tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurt dışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin % 30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
   
  Madde - 6:
  (1) Bu Karar;
  a.     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,
  b.     Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),
  c.     Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),
  d.     15.01.2010 tarihinden sonra yurt dışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,
  uygulanmaz.
   
  Madde - 7:
  (1) Bu Karar 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   
  Madde - 8:
  (1)   Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   

   

  Ülkeler/ Para Birimi Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
    I.SÜTUN II.SÜTUN III.SÜTUN IV.SÜTUN V.SÜTUN VI.SÜTUN
  ABD (ABD Doları) 182,00 146,00 124,00 117,00 110,00 93,00
  Almanya (Euro) 164,00 131,00 111,00 105,00 99,00 83,00
  Avustralya (Avustralya Doları) 283,00 227,00 192,00 181,00 171,00 143,00
  Avusturya (Euro) 166,00 132,00 112,00 106,00 100,00 84,00
  Belçika (Euro) 161,00 128,00 109,00 103,00 97,00 81,00
  Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238,00 988,00 838,00 791,00 746,00 627,00
  Finlandiya (Euro) 148,00 119,00 100,00 95,00 90,00 74,00
  Fransa (Euro) 160,00 127,00 108,00 102,00 96,00 81,00
  Hollanda (Euro) 156,00 125,00 106,00 100,00 94,00 80,00
  İngiltere (Sterlin) 115,00 91,00 78,00 74,00 69,00 59,00
  İrlanda (Euro) 155,00 124,00 105,00 99,00 94,00 78,00
  İspanya (Euro) 158,00 126,00 107,00 101,00 95,00 80,00
  İsveç (!sveç Kronu) 1.359,00 1.085,00 919,00 867,00 819,00 687,00
  İsviçre (İsviçre Frangı) 283,00 226,00 192,00 181,00 171,00 143,00
  İtalya (Euro) 152,00 122,00 104,00 98,00 92,00 77,00
  Japonya (Japon Yeni) 31.405,00 25.127,00 21.325,00 20.118,00 18.901,00 15.914,00
  Kanada (Kanada Doları) 244,00 244,00 195,00 165,00 156,00 125,00
  Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50,00 50,00 40,00 35,00 33,00 25,00
  Lüksemburg (Euro) 161,00 161,00 128,00 109,00 103,00 82,00
  Norveç (Norveç Kronu) 1.193,00 1.193,00 952,00 808,00 762,00 604,00
  Portekiz (Euro) 155,00 155,00 124,00 105,00 99,00 78,00
  Suudi Arabistan (SA Riyali) 617,00 617,00 492,00 418,00 395,00 313,00
  Yunanistan (Euro) 158,00 158,00 126,00 107,00 101,00 80,00
  Kosova (Euro) 123,00 123,00 98,00 83,00 78,00 63,00
  Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127,00 127,00 101,00 86,00 81,00 65,00
  Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157,00 157,00 125,00 106,00 100,00 80,00

   

  01.01.2024 - 30.06.2024 HARCIRAHA ESAS
  GEÇERLİ BRÜT AYLIK TUTAR SÜTUN
  19.137,36 VE FAZLASI I.SÜTUN
  19.000,40 VE 19.137,35 ARASINDA II.SÜTUN
  17.783,01 VE 13.000,39 ARASINDA III.SÜTUN
  15.652,57 VE 17.783,00 ARASINDA IV.SÜTUN
  12.605,28 VE 15.652,56 ARASINDA V.SÜTUN
  12.605,27 TL VE DAHA AZI VI.SÜTUN  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-14 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 3.396    
     Bu Ay : 181.644    
     Bu Yıl : 2.117.331    
     Toplam : 36.935.392    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats