Pratik Bilgiler
 • 2023 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2023 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İMALATÇI FİRMALAR YATIRIM DÖNEMİNDE YATIRIMA KATKI TUTARININ TAMAMINDAN FAYDANALANABİLİRLER

  Örnek: Yelken Balık ve Balık Ürünleri Anonim Şirketi Balık ve Balık Ürünlerinin İşlenmesi ve Saklanması faaliyeti ile iştigal etmektedir.

  01.10.2017 tarih ve 1758961 sayılı yatırım teşvik belgesine istinaden yeni bir balık üretim tesisi için yatırımı için teşvik belgesi almıştır.

  2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 30.000.000 TL’lik yatırımına 08.10.2017 tarihinde başlamış olup, bu yatırıma ilişkin olarak 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında geçici vergi dönemleri itibariyle izleyen bölümlerde belirtilen yatırım harcamalarını yapmıştır. (Yatırıma katkı oranı: % 40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %80)

  Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın geçici 8’nci maddesi uyarınca imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır’ hükmü dikkate alınarak uygulamadan yararlanılabilecektir.

  Mükelleflerin yukarıda yer alan avantajlardan yararlanmak için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

  Mükellef kurumun yaptığı yatırımın US-97 Kodu 15.12 “Balık ve Balık Ürünlerinin İşlenmesi ve Saklanması” imalatı olduğu için (US-97 Kodu: 15-37 olanlar) 2017-2022 yılları arasında yapılan yatırım harcamaları için yatırıma katkı tutarı yüzde 15 ilave olarak, vergi indirimi ise yatırım döneminde yüzde yüz olarak uygulanacaktır.

  Mükellefler, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;

  a) Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek

  b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak

  üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

  2018 Takvim Yılı

  2018 Takvim yılı IV. Dönem geçici vergilendirme dönemi itibariyle belge kapsamında yapılan yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir.

  2018 Yılı IV. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  2.500.000,00

  Yapılan Toplam Harcama.

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

   

  Burada yatırımcı şirket 2.500.000,00 TL yatırım harcaması nedeniyle ilave 375.000,00 TL yatırıma katkı tutarı elde etmiştir. Yapılan harcama nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarı (2.500.000,00*0,55=) 1.375.000,00 TL olacaktır.

  2018 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 4.500.000,00 TL, K.K.E.G 15.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 4.515.000,00 TL’dir.

  Mükellef kurumun bu yatırım teşvik belgesi nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (30.000.000,00*0,40=) 12.000.000,00 TL’dir. Ancak, mükellef kurumun yaptığı yatırımın US-97 (15-36) kodu kapsamında olduğu için 2019-2022 yılları arasında yapacağı yatırım harcamaları için yatırıma katkı tutarı yüzde 15 ilave olarak ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere uygulayacaktır.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (2.500.000,00)

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+375.000,00)12.375.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 2.500.000,00/0,22=  11.363.636,36 TL

  Bu matrah tutarına kadar mükellef kurumun ödemesi gereken vergi tutarı sıfırdır.

   

  IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  4.500.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  15.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  4.515.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  4.515.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  4.515.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,0

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  4.515.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  2.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  2.500.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  1.375.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

   

  Görüleceği üzere 2018 yılı IV. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 2.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 993.300,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 993.300,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 993.300,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0.00 TL olmaktadır.

   

  2018 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  4.500.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  15.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  4.515.000,00

  Dönem Safi Kurum Kazancı

  4.515.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

  4.515.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

  0,0

  Genel Orana Tabi Matrah

  0,00

  Kurumlar Vergisi Matrah

  4.515.000,00

  Hesaplanan Kurumlar Vergisi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi )

   

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  2.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  2.500.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  1.375.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

   

  Görüleceği üzere 2018 takvim yılında yatırımcı firma tarafından 2.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 993.300,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 993.300,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 993.300,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0.00 TL olmaktadır.

   

  2019 Takvim Yılı

  I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

   

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  3.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  525.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  900.000,00

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  6.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  3.500.000,00

   

  2019 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 3.000.000,00 TL, K.K.E.G 85.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 3.085.000,00 TL’dir.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (6.000.000,00)

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+900.000,00=) 12.900.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

   

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (6.000.000,00 -993.300,00=) 5.006.700,00 TL.

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 5.006.700,00 TL /0,22=  22.757.727,27

  TL olacaktır. Bu matrah tutarına kadar ödenecek vergi sıfır olacaktır.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  3.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  85.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  3.085.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  3.085.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  3.085.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00 %

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  3.085.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı I. Geçici Vergi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  3.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  6.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  3.300.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  678.700,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  678.700,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  1.672.000,00

   

  Görüleceği üzere, 2019 yılı I. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 3.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 678.700,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 678.700,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 678.700,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0.00 TL olmaktadır.

   

  II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

   

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  3.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  525.000,00

  2019 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  6.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  900.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  1.800.000,00

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  12.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  9.500.000,00

   

  2019 yılında Kurumun II. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 15.000.000,00 TL, K.K.E.G 142.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 15.142.000,00 TL’dir.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (12.000.000,00)

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+1.800.000,00=) 13.800.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (12.000.000,00 -993.300,00=) 11.006.700,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 11.006.700,00 TL /0,22=  50.030.454,55

  TL olacaktır. Bu matrah tutarına kadar ödenecek vergi sıfır olacaktır.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  15.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  142.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  15.142.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  15.142.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  15.142.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  15.142.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı II. Geçici Vergi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamlar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  9.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  12.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  6.600.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  3.331.240,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  3.331.240,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  4.324.540,00

   

   

  Görüleceği üzere, 2019 yılı II. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 9.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 3.331.240,00TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 3.331.240,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 3.331.240,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0.00 TL olmaktadır.

  III. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  3.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  525.000,00

  2019 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  6.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  900.000,00

  2019 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  4.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  600.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  2.400.000,00

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  16.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  13.500.000,00

   

  2019 yılında Kurumun III. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 22.000.000,00 TL, K.K.E.G 485.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 22.485.000,00 TL’dir.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (16.000.000,00 TL )

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+2.400.000,00=) 14.400.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

   

  Kurum yatırım teşvik belgesine göre her ne kadar yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL olsa da, ilave kazandığı yatırıma katkı tutarları nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı bu geçici vergi dönemi itibariyle (12.000.000,00+2.400.000,00=) 14.400.000,00 TL’ye ulaşmıştır.

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (14.400.000,00 -993.300,00=) 13.406.700,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 13.406.700,00 TL /0,22=  60.939.545,45

  TL olacaktır. Bu matrah tutarına kadar ödenecek vergi sıfır olacaktır.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  22.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  485.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  22.485.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  22.485.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  22.485.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  22.485.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  13.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  16.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  8.800.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  4.946.700,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  4.946.700,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  5.940.000,00

   

  Görüleceği üzere 2019 yılı III. Geçici vergi döneminde şirket tarafından 13.500.000,00 TL yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 4.946.700,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 4.946.700,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 4.946.700,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0,00 TL olmaktadır.

   

  IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  3.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  525.000,00

  2019 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  6.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  900.000,00

  2019 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  4.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  600.000,00

  2019 Yılı IV. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  7.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  1.050.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  3.450.000,00

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  23.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  20.500.000,00

   

  2019 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 35.000.000,00 TL, K.K.E.G 1.615.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 36.615.000,00 TL’dir. 

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (23.000.000,00 TL )

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+3.450.000,00=) 15.450.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Kurum yatırım teşvik belgesine göre her ne kadar yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL olsa da, ilave kazandığı yatırıma katkı tutarları nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı bu geçici vergi dönemi itibariyle (12.000.000,00+3.450.000,00=) 15.450.000,00 TL’ye ulaşmıştır.

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (15.450.000,00 -993.300,00=) 14.456.700,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 14.456.700,00 TL /0,22=  65.712.272,73

  TL olacaktır. Bu matrah tutarına kadar ödenecek vergi sıfır olacaktır.

    

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  35.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  1.615.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  36.615.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  36.615.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  36.615.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  36.615.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  20.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  23.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  12.650.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  8.055.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  8.055.300,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

   

  Görüleceği üzere 2019 yılı IV. Geçici vergi döneminde şirket tarafından 13.500.000,00 TL yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 8.055.300,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 8.055.300,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 8.055.300,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0,00 TL olmaktadır.

   

  2019 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  35.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  1.615.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  36.615.000,00

  Dönem Safi Kurum Kazancı

  36.615.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

  36.615.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Matrah

  0,00

  Kurumlar Vergisi Matrah

  36.615.000,00

  Hesaplanan Kurumlar Vergisi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı Kurumlar Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  20.500.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  23.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  12.650.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  993.300,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  8.055.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  8.055.300,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

   

  2020 Takvim yılı

  I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

   

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılında Yapılan Harcama

  20.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  3.075.000,00

  2020 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  2.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  300.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  3.750.000,00

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  25.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  2.000.000,00

   

  2020 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 15.000.000,00 TL, K.K.E.G 815.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 15.815.000,00 TL’dir.

   

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (25.000.000,00 TL )

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+3.750.000,00=) 15.750.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Kurum yatırım teşvik belgesine göre her ne kadar yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL olsa da, ilave kazandığı yatırıma katkı tutarları nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı bu geçici vergi dönemi itibariyle (12.000.000,00+3.450.000,00=) 15.450.000,00 TL’ye ulaşmıştır.

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (15.750.000,00 -9.048.600,00=) 6.701.400,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 6.701.400,00 TL /0,22=  30.460.909,09

  TL olacaktır. Bu matrah tutarına kadar ödenecek vergi sıfır olacaktır.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  15.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  815.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  15.815.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  15.815.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  15.815.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  15.815.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı I. Geçici Vergi Beyannamesi )

   

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  2.000.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  25.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  13.750.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  3.479.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  3.479.300,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.527.900,00

   

  Görüleceği üzere 2020 yılı I. Geçici vergi döneminde şirket tarafından 2.000.000,00 TL yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 3.479.300,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 3.479.300,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 3.479.300,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0,00 TL olmaktadır.

   

  II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

   

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılında Yapılan Harcama

  20.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  3.075.000,00

  2020 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  2.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  300.000,00

  2020 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  3.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  450.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  4.200.000,00

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  28.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  5.000.000,00

   

  2020 yılında Kurumun II. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 22.000.000,00 TL, K.K.E.G 1.115.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 23.115.000,00 TL’dir.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (28.000.000,00 TL )

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+4.200.000,00=) 16.200.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Kurum yatırım teşvik belgesine göre her ne kadar yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL olsa da, ilave kazandığı yatırıma katkı tutarları nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı bu geçici vergi dönemi itibariyle (12.000.000,00+4.200.000,00=) 16.200.000,00 TL’ye ulaşmıştır.

   

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (16.200.000,00 -9.048.600,00=) 7.151.400,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 7.151.400,00 TL /0,22=  32.506.363,64

  TL olacaktır. Bu matrah tutarına kadar ödenecek vergi sıfır olacaktır.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  22.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  1.115.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  23.115.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  23.115.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  23.115.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  23.115.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı II. Geçici Vergi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  5.000.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  28.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  15.400.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  5.085.300,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  5.085.300,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  14.133.900,00

   

  Görüleceği üzere 2020 yılı II. Geçici vergi döneminde şirket tarafından 5.000.000,00 TL (kümülatif) yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 5.085.300,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 5.085.300,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 5.085.300,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0,00 TL olmaktadır.

   

  III. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

  2018 Yılında Yapılan Toplam Harcama

  2.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  375.000,00

  2019 Yılında Yapılan Harcama

  20.500.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  3.075.000,00

  2020 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  2.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  300.000,00

  2020 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  3.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  450.000,00

  2020 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

  2.000.000,00

  İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  300.000,00

  TOPLAM İLAVE YATIRIMA KATKI TUTARI

  4.500.000,00

   

   

  Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

  30.000.000,00

  Cari Yılda Yapılan Harcama

  7.000.000,00

   

  2020 yılında Kurumun III. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 32.000.000,00 TL, K.K.E.G 1.870.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 33.870.000,00 TL’dir.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (30.000.000,00 TL )

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+4.500.000,00=) 16.500.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Kurum yatırım teşvik belgesine göre her ne kadar yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL olsa da, ilave kazandığı yatırıma katkı tutarları nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı bu geçici vergi dönemi itibariyle (12.000.000,00+4.500.000,00=) 16.500.000,00 TL’ye ulaşmıştır.

   

  Yukarıda yer alan kıstaslardan hangisi daha az ise yatırıma katkı tutarının hesabında anılan kıstasın dikkate alınması gerekecektir.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (16.500.000,00 -9.048.600,00=) 7.451.400,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 7.451.400,00 TL /0,22=  33.870.000,00 TL olacaktır.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  32.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  1.870.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  33.870.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  33.870.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  33.870.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  0,00

  Geçici Vergi Matrahı

  33.870.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  0,00

   

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi )

   

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  7.000.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  30.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  16.500.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  7.451.400,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  7.451.400,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  16.500.000,00

   

  Görüleceği üzere 2020 yılı II. Geçici vergi döneminde şirket tarafından 7.000.000,00 TL (kümülatif) yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 7.451.400,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 7.451.400,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 7.451.400,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 0,00 TL olmaktadır.

  Bu dönemde yatırım tamamlanmış olup, yatırımcı mükellef yararlanması gereken yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanmış olup, işletme dönemine yararlanabileceği bir yatırıma katkı tutarı kalmamıştır.

   

  IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

  2020 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 37.000.000,00 TL, K.K.E.G 2.090.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 39.090.000,00 TL’dir.

  Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1-   Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (30.000.000,00 TL )

  2-   Yatırıma katkı tutarın aşmamak (12.000.000,00+4.500.000,00=) 16.500.000,00 TL (İmalatçı olduğu için yatırım döneminde tamamı kullanılabilir)

  Kurum yatırım teşvik belgesine göre her ne kadar yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL olsa da, ilave kazandığı yatırıma katkı tutarları nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı bu geçici vergi dönemi itibariyle (12.000.000,00+4.500.000,00=) 16.500.000,00 TL’ye ulaşmıştır.

  Kurumun bu dönemde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (16.500.000,00 -9.048.600,00=) 7.451.400,00 TL,

  İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı: 7.451.400,00 TL /0,22=  33.870.000,00 TL olacaktır. Bunun üzerindeki matrah üzerinden genel oranda geçici vergi ödenecektir. 

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  37.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  2.090.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  39.090.000,00

  Safi Geçici Matrahı

  39.090.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

  33.870.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

  5.220.000,00

  Geçici Vergi Matrahı

  39.090.000,00

  Hesaplanan Geçici Vergi

  1.148.400,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

   

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-175896

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  8.10.2017

  Yatırımın Türü 1

  Tevsi

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  7.000.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  30.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  16.500.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  7.451.400,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  7.451.400,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  16.500.000,00

   

  Yatırım 2020 takvim yılı III. Geçici vergi döneminde tamamlandığı için IV. geçici vergi döneminde ilk üç dönemde yararlanılan diğer faaliyetlerden elde edilen 33.870.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır. Kalan matrah olan 5.220.000,00 TL genel oranda vergiyi tabi olacaktır

   

  2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  2020 yılında Kurumun kurumlar vergisi beyannamesinde Ticari bilanço karı 37.000.000,00 TL, K.K.E.G 2.090.000,00 TL olup,  safi kurum kazancı 39.090.000,00 TL’dir.

   

  BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

  Ticari Bilanço Karı

  37.000.000,00

  Kanunen kabul edilmeyen gider

  2.090.000,00

  Kar ve İlaveler Toplamı

  39.090.000,00

  Dönem Safi Kurum Kazancı

  39.090.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

  33.870.000,00

  KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

  0,00%

  Genel Orana Tabi Matrah

  5.220.000,00

  Kurumlar Vergisi Matrah

  39.090.000,00

  Hesaplanan Kurumlar Vergisi

  1.148.400,00

   

  İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi )

  Teşvik Belgesi Numarası

  B-138951

  Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

  2012-3305

  Yatırıma Başlama Tarihi

  9.07.2017

  Yatırımın Türü 1

  TEVSİ

  Yatırımın Türü 2

   

  Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

  30.000.000,00

  Yatırıma Katkı Oranı

  40

  Vergi İndirimi Oranı

  80

  Yatırımın Yapıldığı Bölge

  1.Bölge

  İndirimli KV Oranı

  4,4

  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  12.000.000,00

  Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

  7.000.000,00

  Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

  30.000.000,00

  (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

  Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  16.500.000,00

  Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  9.048.600,00

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  0,00

  Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

  7.451.400,00

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

  Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  7.451.400,00

  Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

  16.500.000,00

   

  Sonuç olarak imalat sanayine yönelik ilave teşvik uygulamaları nedeniyle mükellef kurumun yatırım teşvik belgesine göre yararlanması gereken yatırıma katkı tutarı 12.000.000,00 TL iken, 30.000.000,00 TL’lik harcama üzerinden ilave 4.500.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarına hak kazanarak toplam yararlanması gereken yatırıma katkı 16.500.000,00 TL’ye yükselmiş ve anılan tutarın tamamını yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen gelirinden indirim konusu yaparak, anılan dönemde 16.500.000,00 TL daha az kurumlar vergisi ödemiştir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-03-2021 tarihinden beri 4686 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  07 Aralık 2023, Perşembe
  2023-12-07 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD28.874028.926028.853828.9694
  EUR31.110331.166331.088531.2131
  GBP36.248536.437436.223136.4921

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 31    
     Bugün : 12.084    
     Bu Ay : 88.491    
     Bu Yıl : 3.253.464    
     Toplam : 34.511.752    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats