Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2014 YILI PRATİK BİLGİLER

  Aşağıda sitemizin pratik bilgiler bölümünde yer alan 51 adet konu başlığından uygulamada en çok kullanılan bazıları özet olarak sunulmuştur.

   VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

   Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 432 Nolu Tebliğ)                                             :  800,00 TL

   Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 432 Nolu Tebliğ)   :  800,00 TL

  (2013 yılında uygulanan tutarlar aynen uygulanmaya devam edecektir)

  2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR(285 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

  Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı :  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300.- TL olarak tespit edilmiştir.

  Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı :  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.(2013 yılına ait istisna tutarı aynen devam etmektedir)

  GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2014 YILI TARİFESİ

  11.000 TL’ ye kadar                                                               %15

  27.000 TL’ nin 11.000 TL’ si için 1.650 TL, fazlası                       %20

  60.000 TL’ nin  27.000 TL’ si için 4.850 TL, fazlası                      %27

  (Ücret gelirlerinde 97.000 TL’ nin 27.000 TL’ si için 4.850-TL )

  60.000 TL’ den fazlasının 60.000 TL’ si için 13.760 TL, fazlası      %35

  (Ücret gelirlerinde 97.000 TL’ den fazlasının , 97.000 TL ‘ si için 23.750 TL )

  2014  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  Asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü uygulaması sonlandırılmış ve tek asgari ücret açıklanmıştır.

  ( 01.01.2014-30.06.2014)     1.071,00 TL       

  (01.07.2014-31.12.2014)      1.134,00 TL

  2014 YILI SGK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI

   Taban (01.01.2014 – 30.06.2014)                         1.071,00 TL

   Tavan (01.01.2014 – 30.06.2014)                         6.961,50 TL

   Taban (01.07.2014 – 31.07.2014)                         1.134,00 TL                  

   Tavan (01.07.2014 – 31.12.2014)                         7.371,00 TL

  2014 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI

  01-01-2014/ 31-12-2014  DÖNEMİ : 3.438,22 TL

  Kıdem tazminatı hesabına esas olan katsayı tüm yıl için açıklandığından yılın tamamında geçerlidir.

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme R.G. 14.08.2013 ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarihli Genelgesi

  2014 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  1. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)    800 TL

   2. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)   400 TL

   3. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)   190 TL

  (2013 yılına ait indirim tutarları aynen uygulanmaya devam etmektedir)

  2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI(57 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

  Damga Vergisine tabi kağıtlar;

  30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 57 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

  2014 yılı Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

  1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler               Binde 9,48      

  2- Kira Mukavelenameleri                                                          Binde 1,89      

  3- Kefalet, ve Rehin Senetleri                                                     Binde 9,48     

  4- Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden)                                    Binde 1,89                   

  2014 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

  1- Bilançolar                                                                           31,80

  2- Gelir Tabloları                                                                     15,40

  3- İşletme hesabı özetleri                                                        15,40

  2014 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

  1-    Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat   Binde 7,59              

  Karşılığı alınan paralar

  2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                       Binde 7,59

  2014 Yılı Beyannameler

  1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                                    41,20

  2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                                     55,00

  3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri                                                27,20

  4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri                                                     27,20

  5- Diğer Vergi Beyannameleri                                                             27,20

  6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri                 20,30

  2014 YILI AGİ TUTARLARI   

  2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  80,33

  Evli eşi çalışan

  80,33

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  92,37

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  104,42

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  112,46

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  120,49

  Evli eşi çalışmayan

  96,39

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  108,44

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  120,49

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  128,52

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  136,55

  2014 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

  01.01.2014-30.06.2014  

  -1 çocuk için  (1.071*%2) = 21,42 TL (En fazla iki çocuk için)

   -Aile yardımı (1.071*%10) =107,10 TL

   01.07.2013-31.12.2013

  -1.çocuk için (1.134*%2) = 22,68 TL

  -Aile yardımı (1.134*%10) = 113,40 TL

   

  ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

  50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

  Özürlü            ;          %3

  Eski Hükümlü   ;         %0

  Terör Mağduru ;         %0                         

  4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2014 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

  01.01.2014- 30.06.2014      

  En az Prim 1.071 (SGK Prim Tabanı) X %33,5        358,79 TL

  En çok Prim 6.961,50 (SGK Prim Tavanı) X %39  2.714,99 TL

  01.07.2014-31.12.2014

  En az Prim 1.134,00 (SGK Prim Tabanı) x %33,5    379,89 TL

  En çok Prim 7.371,00 (SGK Prim Tavanı)x %39    2.874,69 TL

  4/b sigortalısı (eski Bağkurlu) prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında bir gelir  beyan edecektir. Ancak bu beyan 4/b sigortalısı (eski bağkurlunun) işyerinde sigortalı çalıştırdığı işçisinin brüt ücretinden düşük olamayacaktır.

  GECİKME ZAMMI ORANI

  19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca   :   %1,40 

  ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun 82.maddesinde bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 21.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. (2013 yılına ait istisna tutarı aynen uygulanmaya devam etmektedir)

  BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ(VUK 432 Nolu Tebliğ)

  Yıllık alımları tutarı                                                            150.000

  Yıllık satışları tutarı                                                             200.000

  Gayrisafi iş hasılatı                                                              80.000

  İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı   150.000

  (2013 yılında tespit edilen hadler aynen kullanılmaya devam etmektedir)

  DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

  Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80.maddesindeyazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 9.700.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (45 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

  Matrah

  Verginin Oranı (%)

  Veraset  Yoluyla İntikallerde

  İvazsız İntikallerde

  İlk 190.000 TL için

  1

  10

  Sonra gelen 440.000 TL için

  3

  15

  Sonra gelen 970.000 TL için

  5

  20

  Sonra gelen 1.800.000 TL için

  7

  25

  Matrahın 3.400.000 TL'yi aşan bölümü için

  10

  30

  YENİDEN DEĞERLEME ORANI(430 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı VUK 430 nolu tebliğ ile 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

  İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADE SINIRI(123 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)

  İndirimli  orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır.

  VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

  432 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  MADDE NO – KONUSU

  2014 Yılında

   Uygulanacak Miktar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

   

  1.800

   

   

  3- İlanın;

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

       gazetede yapılması

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

       yapılması

   

  1.800-180.000

    

  180.000 ve üzeri

  MÜKERRER

  MADDE 115-

   

  Tahakkuktan vazgeçme

   

  21

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  77.000

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

  1- Yıllık;

    - Alış tutarı

    - Satış tutarı

   

   

  150.000

  200.000

   

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

   

  80.000

   

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  150.000

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  800

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,10

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  800

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

    - Damga vergisinde

    - Diğer vergilerde

                                9,70

   19

  MADDE 352- 

   

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

  1- Sermaye şirketleri

   

   

                                  

      110

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

       meslek erbabı                                                                          

   

  70

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

   

  36

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

       olanlar   

                                                                                            

  17

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

   

  9,70

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                       

  4,40

   

  II nci derece usulsüzlükler                                   

   

  1- Sermaye şirketleri

   

   

   

  60

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

      meslek erbabı

   

  36

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

   

  17

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

       olanlar     

                                                                                       

  9,70

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                                 

  4,40

   

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

   

  2,40

  MADDE NO – KONUSU

  2014 Yılında

  Uygulanacak Miktar(TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

      makbuzu verilmemesi, alınmaması

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

      toplam ceza

   

                                                           190

                      97.000

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

      taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

      müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

      getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

      bulundurulmaması

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

     ceza

   

                                            190 

                                           

   

   

   

   

                                         9.700

   

                    97.000

   

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

      mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

      kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

      bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

   

  190

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

      mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

      bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

      uymayanlara

   

                      4.400

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

      işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

      kullanmaksızın işlem yapanlara

   

  230

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

      getirmeyen matbaa işletmecilerine

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

      usulsüzlük cezası

     

   

  700

   

   

  140.000

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

      zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

      bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

      getirmeyenlere

   

                        970

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

      işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

      adına

   

                         700

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,60

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

   

                                         1.200

   

   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

      tespit edilenler hakkında

   

  600

   

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  300

   

   

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

   970.000

         

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 31-12-2013 tarihinden beri 18960 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 47    
     Bugün : 6.213    
     Bu Ay : 398.994    
     Bu Yıl : 833.884    
     Toplam : 21.066.284    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats