Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İŞVEREN VE İŞÇİ TARAFINDAN ÖDENEN KATKI PAYLARININ GV KANUNU VE SGK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

  Yazımızda  işveren veya çalışanlar tarafından ödenmiş sigorta primlerinin Ücret Bordosunda Gelir Vergisi ve SGK matrahının hesaplanmasında sağlayacağı avantajlar açıklanmıştır.

  1-      İŞVERENLERCE BES’NE YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİNİN GV KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;

  İşverenlerce ücretliler adına Bireysel  Emeklilik Sistemine (BES) ödenen katkı payları, GV Kanunu’nun 40/9 maddesi gereği  ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmektedir. Bu madde kapsamında sadece BES’ne ödenen katkı payları ticari kazancın tespitinde aşağıda belirtilen kurallar dahilinde gider olarak yazılabilecek olup, bunun dışında ödenecek şahıs sigorta primleri (hayat, ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum vb.) çalışanların ücret bordrosuna yansıtılmadan gider kaydedilemeyecektir.

  İşveren tarafından BES’ne ödenen katkı payının gider yazılabilmesi için;

  a - Ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin (maaş, prim, ikramiye, sosyal yardım ve zam gibi sürekli nitelikteki ödemeler toplamının) %15’ini aşmaması

  b - Yıllık olarak ödenen katkı payının da asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

  Örneğin İşveren A işyerinde çalışan Bayan Z için aylık 200 TL BES’ne prim ödemektedir.

  Bayan Z nin Aylık Brüt Ücreti 2.000.-TL ise aylık olarak elde edilen gelirin %15’i 200 TL’nı ve yıllık olarak ödenen 3.600 TL da yıllık asgari ücret tutarını aşmadığından işveren A her ay ödediği 200.-TL BES katkı payı tutarını defterine gider olarak yazabilecektir.

  Katkı payının ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilmesi için bireysel emeklilik şirketlerinin emeklilik branşında ruhsat almış olmaları gerekmektedir.

  2-      ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BES’NE ÖDENEN KATKI PAYLARININ GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;

  Çalışanlar tarafından BES’ne ödenen primlere 6327 sayılı kanunun 29. maddesi ile ilave %25 de devlet katkısı  sağlandığından,  bu prim tutarları ayrıca (Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yapılan değişiklik ile) ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınmamaktadır.

  3-      İŞVERENLERCE ŞAHIS SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;

  İşverenlerce çalışanlar adına ödenen şahıs sigorta primleri (hayat, ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ) ücret olarak değerlendirilecek, herhangi bir oran ya da tutar sınırlaması olmaksızın ticari kazancın tespitinde ücret bordrosunda vergilendirilerek ücret gideri olarak dikkate alınabilecektir.

  4-      ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ŞAHIS SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;

  Çalışanlar tarafından ödenen şahıs sigorta primlerinin vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için;

  a - Ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin (maaş, prim, ikramiye, sosyal yardım ve zam gibi sürekli nitelikteki ödemeler toplamının) %15’ini aşmaması. (Ücretlilerin ödediği prim ve katkı payının ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücret matrahından indirilemeyecektir.)

  b - Yıllık olarak ödenen katkı payının da asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekmektedir.

  Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

  -Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin % 50 si ile,

  -Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamından oluşmaktadır.

  147 nolu GV Genel Tebliğinin ‘’4. Ücret matrahının Tayininde Nazara Alınacak Diğer İndirimler’’ başlıklı bölümünün şahıs sigorta primlerinin gayrı safi ücret tutarından indirilmesine ilişkin kısmında;

  ‘’Diğer taraftan, şahıs sigorta priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler itibariyle defaten ödenmesi halinde, yapılan ödemenin bir aylık tutarı tespit edilip, her bir aya isabet eden miktarı o aylara ait hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan emekli aidatı veya sigorta primi tutarını aşmaması şartı ile ücretin gayrisafi tutarından indirilebilecektir. Şu kadar ki, aylık olarak hesaplanan indirime konu prim tutarı, ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği ayda dahil olmak üzere, ödemenin ilişkin olduğu müteakip aylarda ücretin matrahının tayininde nazara alınacaktır. Bu uygulamada, şahıs sigorta priminin bir kaç aylık veya yıllık dönemler itibariyle defaten ödenmesi halinde yapılan prim ödemesinin tutarı, ait olduğu aylara bölünmeyip, ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği tarihten sonraki primin ait olduğu aylara bölünmek suretiyle, indirime konu olabilecek aylık tutarı tespit edilecektir.’’ denilmektedir.

  Aynı ay içerisinde, işveren tarafından BES’ne katkı payı ödenmesi ve çalışan tarafından da şahıs sigorta primi ödenmesi durumunda ise aylık brüt ücretin % 15’ini aşmamak üzere, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi kullanılacağı yoksa ticari kazancın tespitinde mi kullanılacağına taraflar karar verir.

  5-      İŞVERENLERCE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BES’NE ÖDENEN KATKI PAYLARININ SGK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;

  5510 sayılı SGK’nun 80.maddesinin b bendine göre işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.Özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemi dışında ödenen tüm şahıs sigorta primleri (hayat, ölüm, kaza,   sakatlık, işsizlik, analık, doğum )  her ne adla yapılırsa yapılsın prime esas kazanca tabi tutulur.

  Bu çerçevede 2014 yılının ikinci altı aylık diliminde işverenlerce özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine sigortalılar adına ödenen 1.134,00 * 30 / 100 = 340,20 TL tutarındaki katkı payları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

  DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

  -GV Kanunun 63 ve 89. maddelerine yapılan düzenlemelere göre, ödenmemiş prim ve katkı payları, sigorta poliçesi bulunsa dahi indirim konusu yapılamamaktadır.

  -Geçmişe dönük prim ödemelerinin de düzeltme yoluyla ödemenin ilgili olduğu matrahın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  -Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, yıllık asgari ücrete ilişkin miktar sınırlamasının ücretli tarafından verilecek bilgiler çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda özellikle yıl içinde işe başlamalarda ileride doğabilecek sorunları önlemek açısından ücretliden sigorta primi ve katkı payı konusunda daha önce yapılan uygulamalarla ilgili olarak yazılı bilgi alınması gerekir.

  -İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

  -Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne (Şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.

  -Ayrıca, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin (fotokopisinin) işverene verilmesi halinde sigorta veya emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar esas alınarak da indirim uygulanabilecektir.

  Konu anlatımının özet tablosu aşağıda sunulmuştur.

  SİGORTA

  ÖDEYEN

  GV ORAN SINIRI

  GV TUTAR SINIRI

  SGK ORAN SINIRI

  BES

  İŞVEREN

  AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 İ

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  AYLIK ASGARİ ÜCRETİN %30 U

  HAYAT

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  ÖLÜM

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  KAZA

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  SAĞLIK

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  AYLIK ASGARİ ÜCRETİN %30 U

  SAKATLIK

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  İŞSİZLİK

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  ANALIK

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  DOĞUM

  İŞVEREN

  ÜCRET BORDROSUNA ALINIP VERGİLENDİRİLEREK SINIRSIZ FAYDALANILABİLİR

  FAYDALANILAMAZ

  BES

  ÇALIŞAN

  ÜCRET GV MATRAHINDA KULLANILMAZ

  ÜCRET GV MATRAHINDA KULLANILMAZ

  FAYDALANILAMAZ

  HAYAT

  ÇALIŞAN

  PRİMİN % 50 Sİ VE AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 İ

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  ÖLÜM

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  KAZA

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  SAĞLIK

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  SAKATLIK

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  İŞSİZLİK

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  ANALIK

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

  DOĞUM

  ÇALIŞAN

  PRİMİN TAMAMI AYLIK BRÜT ÜCRETİN %15 NE KADAR

  YILLIK ASGARİ ÜCRET

  FAYDALANILAMAZ

   

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-11-2014 tarihinden beri 15097 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 45    
     Bugün : 6.675    
     Bu Ay : 399.456    
     Bu Yıl : 834.346    
     Toplam : 21.066.746    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats