Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELENİN BİR AYAĞI EKSİK OLDUĞU SÜRECE BİR MESAFE ALAMAZSINIZ!

  Kayıtdışı istihdamın iki aktörü var bildiğiniz gibi. Birincisi kayıtdışı çalışan kişi yani işçi, diğeri kayıtdışı çalıştıran kişi yani işveren.

  Kayıt dışı istihdamın önüne geçilebilmesi amacıyla işverenlere, yeni işe aldıkları işçilerini sigortalı işe giriş bildirgeleriyle, çalışanlarının prim günleri ile prime esas kazançlarını ise muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirme yükümlülüğü getirilmiş; ayrıca beş ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere çalışanlarının ücretlerini banka kanalıyla ödemeleri zorunluluk kapsamına alınmıştır.

  Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere sigortalı başına ve her bir ay için bir, iki, hatta beş asgari ücrete varan idari para cezaları uygulanmış, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler prim teşviklerinden yasaklanmış, asgari ücret destekleri faiziyle birlikte kendilerinden geri alınmıştır.

  Ne var ki, tüm bu yaptırımlara rağmen kayıt dışı istihdamla mücadelede gelinen nokta bir iki puandan ileri gitmemiştir.

  Verilen onlarca prim teşviklerine ve uygulanan idari para cezalarına rağmen kayıt dışı istihdamla mücadele noktasında bir iki puan iyileşmeden öte gidilemiyorsa, kayıt dışı istihdamın diğer ayağı olan sigortalı tarafında da artık bir şeyler yapma zamanı çoktan gelmiş de geçiyor demektir.

  İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin yapacakları bildirimlerle ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelerde binlerce sayfa açıklama yer almasına rağmen, kayıt dışı istihdamın diğer ayağında yer alan sigortalıların işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri konusunda yapılan açıklamalar maalesef ki üç beş satırı geçmemektedir.

  Bakın, bu konuda yazılan mevzuatı aynen aktarıyorum.

  5510/8.maddede, “Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.”

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12. maddesinde “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, örneği Ek-3’te bulunan sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.”

  2013/11 sayılı SGK Genelgesinde “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.”

  Evet, hepsi bu kadar.

  2013/11 Genelgede yapılan açıklamaların Yönetmelikte yapılan açıklamaların tekrarı olduğunu  dikkate alındığınızda, uygulamanın diğer tarafı olan sigortalılarla ilgili yapılan açıklamaların kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kaldığı ortadadır.

  Gelelim bu üç beş satırlık açıklamaya,

  Kimsenin işe başladığını bildirdiği falan yok ama diyelim ki sigortalı işe başladığını SGK’ya bildirdi. İşveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun SGK tarafından tespiti halinde, durumun gerekirse taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilmesi tamam da, sigortalıya bildirilmesi ne demek?

  Velev ki işveren sigortasını yapmamış ve durumu da sigortalıya bildirdiniz.

  Ne diyeceksiniz sigortalıya?

  Sigortan yapılmamış mı.

  Veya bu bildirim üzerine ne yapacak sigortalı?

  Başka bir merciiye mi şikayet edecek?

  Sigortalı işverenine dönüp, benim sigorta girişimi neden yapmadın diye hesap mı soracak?

  Diyelim ki işverene yaptığınız bildirim üzerine işveren işe giriş bildirgesini ve APHB’yi verdi.

  Belgeler denetime sevk edilmeden işleme alınacak mı?

  Bu belgelere neye göre idari para cezası uygulanacak? Kendiliğinden verilmiş gibi kabul edip düşük olan ceza mı uygulanacak, Kurum olarak ben tespit ettim deyip ağır olan ceza mı?

  Bu bildirimler, işverenin teşviklerden yasaklanmasına veya asgari ücret desteklerinin geri alınmasına neden olacak mı?

  Bir anda akla gelen sorular bunlar,

  Madem genelgede bu konuda bir bölüm var, Yönetmelik maddesini tekrar etmek yerine bunları açıklamak daha doğru olmaz mıydı?

  İncelediniz mi bilmiyorum,

  e-Devlet’e sigortalıların işe başladıkları hususunu bildirmeleri amacıyla on numara bir uygulama konulmuş.

  “4/A (SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi” başlığı altındaki uygulama ile çalışmaya başladığınız tarihten itibaren bir ay içinde, çalışmaya başladığınız işyerinin unvan ve adres bilgileri ile işe başlama tarihini SGK’ya bildirebiliyorsunuz.

  Yapılan işlem hem basit, hem de birkaç dakikayı geçmiyor.

  Bundan sonrası da artık SGK’nın işi.

  Uygulamanın usul ve esaslarını belirleyip gereğini yapması gerekiyor.

  ...

  Değerli okurlar,

  2023 yılının Büyük Türkiye’si için her vatandaşın bu sevdaya bir tuğla koyması şart.

  Tabi bunu da çalışarak, proje geliştirerek, aksayan yönlerimizi düzelterek başarabiliriz anca.

  Kayıtdışı istihdam, memleketin en önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyorsa, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını SGK’ya bildiren vatandaşlarla ilgili mevcut uygulamanın anlatılması, eksikliklerinin giderilmesi ve mutlaka etkinliğinin artırılması şart.

  Yeterli mi, değil elbette.

  İşverenlere zorunlu kılındığı gibi, sigortalılara da işe başladıklarını bildirmeleri hususunda bir zorunluluk getirilebilir.

  Sonuçta işveren bilecek ki, ben sigortalı yapmazsam, işçi nasıl olsa işe başladığını bildirecek.

  Sigortalı bilecek ki, işe başladığımı bildirmezsem cezayla karşılaşırım.

  Hem vatandaşların, hem de ülke geleceği için sigortalıların işe başladıklarını SGK’ya bildirmelerine yönelik kültürü tüm vatandaşlara aşılamamız şart.

  Başarmalıyız bunu.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Danışmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-03-2021 tarihinden beri 1018 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Ağustos 2021, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD8.41398.42908.40808.4417
  EUR10.008410.026410.001410.0414
  GBP11.730811.792011.722611.8097

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 44    
     Bugün : 783    
     Bu Ay : 3.615    
     Bu Yıl : 2.545.704    
     Toplam : 26.894.536    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats